RVO opent meldpunt voor schade wateroverlast in Limburg

RVO opent meldpunt schade overstromingen Limburg

Voorafgaand : Onzekerheid duurt voort. Spreken is zilver, maar iedereen zwijgt als het graf!
Zie mede :
RVO-E-loket door Findinet getest : LINK 
Kamervragen / PvdA – Mevrouw Ploumen : LINK

Sinds 9 augustus 2021 is het mogelijk schade als gevolg van de wateroverlast in Limburg te melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), voor zover deze schade niet uitbetaald wordt door een verzekering. Via dit meldpunt kunnen particulieren, ondernemers, overheden, religieuze instellingen, verenigingen en stichtingen die schade hebben geleden een tegemoetkoming aanvragen in de kosten. Het gaat daarbij alleen om materiële schade die niet verzekerbaar, vermijdbaar of verhaalbaar is. De vergoeding van de schade is geregeld door de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts), die van toepassing is op het hoogwater en de overstromingen in Limburg in juli 2021. De exacte voorwaarden en het schadegebied zullen opgenomen worden in een ministeriële regeling, die nog niet beschikbaar is.

Welke schade is verzekerbaar
Wat precies verstaan wordt onder “niet-verzekerbare schade” is nog niet duidelijk. Findinet besteedde daar al eerder aandacht aan. Het Verbond van Verzekeraars meldt over het wel of niet verzekerd zijn van schade: “Voor schade door overlopende riviertjes als de Geul en de Gulp, zijn vrijwel alle particulieren standaard verzekerd. Veel verzekeraars volgen een ruime uitleg van de neerslagclausule. Andere verzekeraars dekken sinds kort meer vormen van lokale overstromingen.”

Een blik op de polisvoorwaarden van de woonhuis- en inboedelverzekering van bijvoorbeeld Aegon leert echter dat daar ‘overstroming’ expliciet is uitgesloten. In de polisvoorwaarden van ASR daarentegen staat dat “u bent verzekerd voor schade door water dat onvoorzien het gebouw is binnengedrongen als gevolg van overstroming door het bezwijken, overlopen of falen van een niet-primaire waterkering.” De vraag is of de schade door het overstromen van de Geul en de Gulp voor verzekerden van Aegon onder de onverzekerbare schade valt, aangezien dit bij bijvoorbeeld ASR wel gedekt is.

Schade door overstroming van een grote rivier, zoals de Maas, geldt volgens het Verbond wel als onverzekerbaar. Deze schade zou dus in principe door de Wts gedekt moeten zijn.

Afhandeling van de schade
Iedereen die in aanmerking denkt te komen voor een tegemoetkoming in de kosten, kan de schade melden bij de RVO. Als de RVO van mening is dat de melding aan de voorwaarden voldoet, zal een schade-expert de schade opnemen waarna een definitief besluit over de schademelding wordt genomen. Het is niet nodig op de beslissing te wachten met de start van het herstel van de schade. Goede documentatie van de schade door middel van foto’s of video volstaat om de schade aan te tonen.

GEEN REACTIES