Ondanks dat verzwijging vaststaat moet verzekeraar uitkeren

Rechtbank: aanrijding buiten schuld niet van belang bij beoordeling aangeboden risico en verzekeraar schendt onderzoeksplicht.

Deze zaak heeft betrekking op een verkeersongeval waarbij de auto van eiseres was betrokken. Zij had een casco+wa dekking. Verzekeraar weigert uitkering en motiveert met een aantal punten waarop verzekerde de mededelingsplicht heeft geschonden.

Twee argumenten halen we hier uit het vonnis:

  • Verzekerde heeft de gegevens van haar partner als medebestuurder niet gemeld
  • Verzekerde heeft een eerder ongeval met haar auto verzwegen.

Medebestuurder

Eiseres stelt zij dat bij het invullen van het aanvraagformulier geholpen is door een adviseur die gezegd heeft dat ‘niet alles op het aanvraagformulier vermeld hoefde te worden’. De gegevens van mijn partner heb ik niet ingevuld omdat me niet duidelijk was dat dat wel moest gebeuren, aldus eiseres.

De rechtbank Haarlem is niet onder de indruk van dit argument, maar stuit wel op een inconsequentie op het aanvraagformulier. Er is bij de vraag naar de gegevens van de medebestuurder niets ingevuld, maar de bijbehorende vraag of de medebestuurder de laatste 5 jaar een rijontzegging heeft gehad is met ‘neen’ beantwoord.

De rechtbank concludeert:

“Indien door een verzekeringnemer in een vragenlijst bepaalde vragen open zijn gelaten of onduidelijk zijn beantwoord ligt het op de weg van de verzekeraar nadere inlichtingen in te winnen of anderszins nader onderzoek in te stellen alvorens een verzekering te sluiten. Laat de verzekeraar dat na dan komt hem later in beginsel geen beroep op schending van de mededelingsplicht toe. Dat is slechts anders indien de verzekeringnemer heeft gehandeld met het opzet tot misleiden. Ondanks dat[eiseres de vragen over de medebestuurder inconsistent heeft beantwoord, heeft verzekeraar niet om verduidelijking verzocht en heeft zij zonder nader onderzoek de door eiseres aangevraagde verzekering afgesloten. Verzekeraar heeft daarmee haar onderzoeksplicht geschonden en kan zich daarom niet beroepen op schending van de mededelingsplicht met betrekking tot de medebestuurder. Het vorenstaande zou anders zijn indien eiseres de gegevens van de medebestuurder niet heeft ingevuld met het opzet verzekeraar te misleiden. Dat daarvan sprake is, is echter gesteld noch gebleken.”

Verzwijging eerder ongeval

Het staat vast dat eiseres eerder bij een ongeval was betrokken, waarvoor zij een schadeuitkering van € 12.500 ontving.

Op het aanvraagformulier heeft eiseres deze schade gemeld als “2008 kleine schade zonder schuld.” Niet alleen heeft zij de datum van het ongeval onjuist ingevuld, maar gelet op de hoogte van de uitgekeerde schadeschadevergoeding heeft zij ook de omvang van de schade niet juist ingevuld. Een uitkering van in ieder geval minstens € 12.500,00 kan niet worden aangemerkt als ‘kleine schade’. Op dit punt heeft eiseres haar mededelingsplicht dan ook geschonden, oordeelt de rechtbank.

Maar toch is dat geen grond voor verzekeraar om uitkering te weigeren, aldus de rechtbank:

“Eiseres betwist dat zij opzettelijk gegevens over de door haar geclaimde schade onjuist heeft ingevuld en stelt dat de (door verzekeraar aangewezen) tussenpersoon bij het invullen van het formulier heeft gezegd dat zij niet alles precies hoefde in te vullen en dat vooral schades als gevolg van eigen schuld van belang waren. In het licht van deze betwisting is de enkele stelling van verzekeraar dat eiseres opzet tot misleiding had onvoldoende onderbouwd. Een dergelijke opzet valt immers moeilijk te rijmen met het gegeven dat eiseres de schade, waarvan de hoogte eenvoudig door verzekeraar te controleren zou zijn, op zich wel heeft gemeld.

Naar het oordeel van de rechtbank kan een aanrijding buiten schuld niet van belang zijn voor de beoordeling van het aangeboden risico, zodat verzekeraar – als redelijk handelend verzekeraar – niet kan volhouden dat zij bij kennis van deze aanrijding buiten schuld de verzekeringsaanvraag van eiseres zou hebben geweigerd. “

De verzekeraar moet alsnog de geclaimde schade uitkeren.

Het volledige vonnis

GEEN REACTIES