Operationeel resultaat Achmea stijgt ruim 20%

Operationeel resultaat Achmea stijgt ruim 20%

Achmea heeft een uitstekend jaar achter de rug. Het operationeel resultaat steeg met 21% naar € 628 miljoen. Het netto resultaat nam toe tot € 814 miljoen, mede dankzij de ontwikkeling op de financiële markten en groei in bijna alle divisies.

In 2022 kelderden de resultaten nog vanwege tegenvallende beleggingsopbrengsten. Maar in 2023 zagen de financiële markten er een stuk gunstiger uit, met stijgende aandelenkoersen en de afvlakking van de rente.

Schade & Inkomen

Daarnaast leverden diverse segmenten van het bedrijf een bijdrage aan het positieve resultaat. Bij Schade & Inkomen steeg het resultaat met 20% naar € 309 miljoen. Omzetgroei, verdere investeringen in digitalisering en een gunstige ontwikkeling van de rente en inflatieverwachtingen droegen hieraan bij. Het premievolume bij Schade & Inkomen groeide naar € 4 miljard door de acquisitie van nieuwe klanten en premiestijgingen.

Bijkomend voordeel is dat er, vergeleken met 2022, in 2023 geen grote stormschades waren. Wel ziet de verzekeraar door klimaatverandering meer weergerelateerde schades. Ook levert de hogere verkeersintensiteit meer (letsel)schades op.

Zorg

Het operationeel resultaat van het Zorgbedrijf bleef nagenoeg stabiel op € 187 miljoen. Er werden begin 2024 circa 400.000 nieuwe klanten verwelkomd. Het totaal aantal klanten steeg daarmee tot 5,3 miljoen. Het marktaandeel van Achmea wordt nu geschat op 30% (2023: 28%).

De bruto geschreven premies vanuit de basiszorgverzekeringen bedroegen vorig jaar € 14.373 miljoen (2022: € 13.567 miljoen). Deze toename van 6% is het resultaat van hogere premies en een hogere vereveningsbijdrage bij een lager aantal verzekerden.
De bruto geschreven premies vanuit de aanvullende zorgverzekeringen zijn met 2% afgenomen naar € 1.198 miljoen (2022: € 1.223 miljoen). Dit lagere premiebedrag houdt vooral verband met het lagere verzekerdenaantal in 2023.

Pensioen & Leven

Het resultaat van de divisie Pensioen & Leven eindigde op € 208 miljoen. Deze resultaten werden ‘gedempt’ door de schikking van € 85 miljoen in de woekerpolisaffaire. Het resultaat van Oudedagsvoorzieningen steeg naar € 47 miljoen, voornamelijk door groei en een verbeterd rendement bij Achmea Bank.

Vooruitlopend op de Wet toekomst pensioenen heeft deze divisie nieuwe derde pijler-producten ontwikkeld, die onder het label Centraal Beheer op de markt gebracht worden. Naast alle verzekeringsklanten bedient Centraal Beheer inmiddels meer dan 450.000 klanten op het gebied van particuliere financiële diensten (+7%).

Zoals eerder gemeld, onderzoekt Achmea de mogelijkheden voor verkoop van de portefeuilles van Achmea Pensioen & Levensverzekeringen, met name voor de verzekeringen die niet meer actief worden verkocht. Hierover is nog geen besluit genomen.

Internationaal

Het operationeel resultaat van Internationaal steeg met € 26 miljoen naar € 6 miljoen, ondanks overstromingen in Griekenland en de aardbeving in Turkije. Het totale premievolume groeide met 21% naar € 1,8 miljard.

Hypotheken

De groei is ook terug te zien in de spaarvolumes en de hypotheekportefeuille van Achmea Bank. Laatstgenoemde groeide met € 2,0 miljard naar € 14,4 miljard, mede dankzij de samenwerkingen met Munt Hypotheken en A.S.R. Het totale beheerd vermogen voor klanten van Achmea Investment Management en Achmea Real Estate steeg met € 24 miljard, zowel door nieuwe instroom als door ontwikkelingen op de financiële markten.

Solvabiliteit gedaald

De groei van het bedrijf zorgt tegelijkertijd voor extra kapitaalbeslag. In combinatie met een aantal eenmalige invloeden – modelwijzigingen en terugkoop van enkele kapitaalinstrumenten, waaronder de preferente aandelen – daalde de solvabiliteitsratio van 209% naar 183%.

Bedrijfskosten gegroeid

Behalve de inkomsten groeiden ook de bedrijfskosten. De bruto kosten stegen met 9% naar € 2.375 miljoen (2022: € 2.175 miljoen). Deze groei hangt samen met strategische investeringen en portefeuillegroei, hogere personeelskosten, inflatie en wet- en regelgeving. De hogere personeelskosten hangen samen met de cao-stijging en hogere fte-bezetting.

De Algemene Vergadering heeft ingestemd met het voorstel voor een dividenduitkering van € 267 miljoen op gewone aandelen.

Massaclaim

Verder is Achmea nog in afwachting van een rechterlijke uitspraak over de massaclaim rond risicovolle hypotheken van dochteronderneming Staalbankiers. Een groep consumenten eist € 240 miljoen van het bedrijf. Zij sloten hypotheekleningen af gekoppeld aan de Zwitsere Frank (CHF). Het valutarisico van de lening lag volledig bij de consument. Toen de Zwitserse centrale bank de koppeling tussen de CHF en de euro losliet, verdubbelden de leningen in waarde. De juridische procedure zou begin 2024 aanvangen.

Bron: Achmea

 

 

GEEN REACTIES