Assurantiebelasting voor in België wonende Nederlanders

België mag assurantiebelasting heffen over (levens)verzekeringen die in Nederland zijn afgesloten.

In België is assurantiebelasting verschuldigd over de premies die betaald worden voor levensverzekeringen. Die belasting bedraagt 1,1%. Aan het Europese Hof van Justitie is gevraagd of de belasting ook mag worden opgelegd over premies die verschuldigd zijn voor verzekeringen die in Nederland zijn afgesloten. Het hof heeft deze vraag bevestigend beantwoord.

In deze zaak heeft een Nederlander toen hij nog in ons land woonmachtig was een levensverzekering afgesloten. Naar Nederlands recht was hij geen assurantiebelasting verschuldigd (levensverzekeringen zijn van deze belasting vrijgesteld).

Verzekerde nam de verzekering mee toen hij naar België verhuisde. Bij premiebetaling moet hij nu 1,1% belasting afdragen aan de fiscus. De woonplaats van het moment waarop de verzekering is afgesloten speelt geen rol. Bepalend is de woonplaats op het moment van de betaling van de jaarpremie, aldus het hof:

“Zoals de Commissie terecht opmerkt, is de gewone verblijfplaats van de verzekeringnemer van nature uit een criterium dat kan veranderen, meer bepaald tijdens een langlopend contract zoals een levensverzekeringsovereenkomst.
De „dynamische” uitlegging van artikel 50, lid 1, van richtlijn 2002/83 vindt bijgevolg steun in de bewoordingen ervan, aangezien voor dat criterium wordt gekozen en niet wordt verwezen naar de gewone verblijfplaats van de verzekeringnemer ten tijde van het afsluiten van de verzekeringsovereenkomst of naar een andere relevante vaste datum.

Het hof verklaart voor recht:

Artikel 50 van richtlijn 2002/83/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 november 2002 betreffende levensverzekering moet aldus worden uitgelegd dat het zich niet ertegen verzet dat een lidstaat een indirecte taks heft op levensverzekeringspremies die zijn betaald door verzekeringnemers die natuurlijke personen zijn en hun gewone verblijfplaats in deze lidstaat hebben, wanneer de betrokken verzekeringsovereenkomsten zijn afgesloten in een andere lidstaat waarin deze verzekeringnemers op de datum van het afsluiten van de overeenkomst hun gewone verblijfplaats hadden.

GEEN REACTIES