Monuta houdt solvabiliteit op peil

Meer marktaandeel maar dalend resultaat voor Monuta

Ondanks de gedaalde rentestanden heeft uitvaartverzekeraar en -verzorger Monuta de solvabiliteit op peil weten te houden. Deze steeg met 6 punten tot 168%. Daarnaast speelt de verzekeraar in op de lage rentestanden met een nieuw verzekeringsproduct. Vandaag presenteerde de verzekeraar haar jaarverslag over 2019.

In de afgelopen jaren heeft Monuta actief gewerkt aan een goede afdekking van het renterisico voor de bestaande verzekeringsportefeuille, zodat de balans er goed voor staat ondanks de recente rentedalingen. Dit heeft ertoe geleid dat de waarde van Monuta’s beleggingen meesteeg met de economische waarde van haar verplichtingen. Zo bleef de solvabiliteit gezond. Deze rentedalingen hadden echter geen effect op de boekhoudkundige waarde van de verzekeringsverplichtingen, zodat het financieel resultaat in zeer positieve zin werd beïnvloed. Door dit boekhoudkundig effect kwam het financieel resultaat voor belastingen en na resultaat deelnemingen uit op €245,8 miljoen positief.

Het operationele resultaat (dit is het resultaat voor belastingen, exclusief koersresultaten van beleggingen, herwaardering van vastgoed en eenmalige lasten) bedroeg vorig jaar  €9,5 miljoen, een stijging van €6,2 miljoen vergeleken met 2018.

Verzekeringsactiviteiten
Net als in 2018 presteerden de verzekeringsactiviteiten goed in 2019. Het marktaandeel van nieuwe polissen lag op 39%. Bovendien was het aantal klanten dat de uitvaartverzekering opzegde zeer laag. In totaal steeg de premieomzet van het verzekeringsbedrijf met 6% tot €165 miljoen. Monuta telt nu ruim 1,5 miljoen verzekerden in Nederland. Het uitvaartbedrijf realiseerde een groei in de omzet van 2%. De totale omzet inclusief het uitvaartbedrijf bedroeg €274 miljoen, het nettoresultaat €192 miljoen.

Duitsland
De Duitse vestiging, actief sinds 2007, lijkt nu voor het eerst winstgevend te worden. Dit jaar is het bedrijfsresultaat vóór aftrek van holdingkosten reeds positief. Voor de komende jaren wordt een verdere stijging verwacht. Monuta telt in Duitsland 140.000 verzekerden, een stijging van 12%; het premievolume nam toe met 20% tot €30 miljoen.

Volmachtkanaal
Monuta heeft in 2019 besloten te stoppen met het volmacht-kanaal per 1 januari 2020. Het jaarverslag meldt dat dit besluit “met pijn in het hart” genomen is, “aangezien de verzekeraar in de loop der tijd een mooie relatie heeft opgebouwd met de gevolmachtigde agenten in de branche”. Het in stand houden van het werken met volmachten vereiste echter grote investeringen in de toekomst, wat het model niet meer rendabel maakte. In de loop van 2020 zullen alle volmachtportefeuilles worden overgedragen naar de intermediaire portefeuille.

Nieuw verzekeringsproduct
De ontwikkelingen rondom het renterisico van verzekeraars worden al een aantal jaar sterk gevoeld in de branche. In tijden van lage rente en hoge kapitaalseisen is het onmogelijk hoge rendementen te behalen op de door klanten ingelegde premies. Monuta anticipeert hierop door de premies voor nieuwe klanten aan te passen aan de omstandigheden.

Daarnaast heeft Monuta andere maatregelen genomen. Eén van de belangrijkste is de ontwikkeling van een nieuw verzekeringsproduct voor 2020, dat meer keuzevrijheid moet bieden aan klanten. Met deze nieuwe natura uitvaartverzekering stapt Monuta af van het vastgestelde uitvaartpakket met producten en diensten. De verzekerde kan nu, naast de dienstverlening van de Monuta-uitvaartverzorger, een bedrag vrij besteden. De premie kan jaarlijks meebewegen met renteontwikkelingen. Voorlopig is deze verzekering alleen nog via het directe kanaal af te sluiten.

Bron: Monuta

GEEN REACTIES