Legal & General: goede evaluatie provisieverbod kan weeffouten herstellen

copyright Pixabay

Als bijdrage aan de komende evaluatie van het verbod op provisie heeft verzekeringsmaatschappij Legal & General onderzoeksbureau GfK over een langere tijd onderzoek laten doen naar de effecten van het verbod op provisie. Een samenvatting van deze onderzoeken is nu beschikbaar gesteld aan de markt.

GfK Onderzoek
In de periode najaar 2013 tot en met 2015 heeft onderzoeksbureau GfK (mede) in opdracht van Legal & General vier onderzoeken uitgevoerd naar de effecten van het verbod op provisie. Het onderzoek vond plaats onder zowel financieel adviseurs als onder
Nederlandse consumenten die zich recent hebben georiënteerd op een hypotheek, een overlijdensrisicoverzekering en/of hun pensioen.
Een samenvatting van de belangrijkste resultaten uit deze onderzoeken heeft Legal & General nu voor een ieder die hiervoor belangstelling heeft, beschikbaar gesteld. Het onderzoek is te downloaden op de website van Legal & General.

Kern van verbod op provisie staat niet ter discussie
Legal & General deelt het centrale uitgangspunt dat ten grondslag ligt aan het verbod op provisie, namelijk dat het onwenselijk is dat aanbieders het advies aan de klant op oneigenlijke manier trachten te sturen. Sturing zou in dit kader vooral beperkt moeten blijven tot een voortdurende inspanning om de kwaliteit van de eigen producten en processen zo optimaal mogelijk te laten zijn.

Open oog voor de positieve maar ook voor de negatieve effecten
Het verbod op provisie heeft ontegenzeggelijk een aantal positieve gevolgen gehad, maar ook onbedoeld een aantal negatieve effecten. Legal & General pleit ervoor, dat tijdens de komende evaluatie zonder vooringenomenheid wordt onderzocht op welke punten het huidige verbod op provisie mogelijk aanpassingen behoeft.

Opvallende resultaten
Enkele opvallende resultaten uit de onderzoeken zijn:
– De consument ziet steeds meer het belang van onafhankelijk financieel advies.
– De consument heeft meer moeite met het betalen voor financieel advies bij een bank/ verzekeraar dan bij een onafhankelijk financieel adviseur.
– Door het intermediair wordt het wettelijk beoogde “level playing field” in de praktijk niet als zodanig ervaren.
– De kosten van financieel advies worden over het algemeen door de consument als te hoog ervaren.
– Een groot deel van de consumenten zet de adviesvraag niet door, nadat zij zich op de kosten van advies hebben georiënteerd.
– Ruim driekwart van de consumenten wenst de vrijheid te hebben om de kosten van advies te betalen via een directe beloning dan wel via een transparante opslag op de premie, gespreid over (een deel van) de looptijd van het financieel product.

Aanpassing keuze voor wijze van financiering moet worden aangepast
Legal & General is voorstander van aanpassing van het verbod op provisie in die zin, dat consumenten de keuze krijgen om de kosten van advies direct te betalen, dan wel te kiezen voor een transparante en gemaximeerde opslag op de premie. De combinatie van transparantie en maximering door middel van de eerder ingevoerde (inducement) bepaling moet voorkomen, dat er onevenredig hoge advies- en bemiddelingsvergoedingen in rekening worden gebracht.

Advies toegankelijk houden voor iedereen
“Ik vind het van groot maatschappelijk belang, dat onafhankelijk financieel advies voor iedereen toegankelijk blijft, aldus Arno Dolders, algemeen directeur Legal & General.
Er wordt wel eens beweerd, dat consumenten uit lagere inkomensgroepen maar in zeer beperkte mate te maken hebben met complexe financiële producten en dus geen hinder ondervinden van het feit dat zij voor advies over deze producten direct moeten betalen. Dit vind ik echt een miskenning van de werkelijkheid. Wanneer ik kijk naar het recente rapport van de AFM over de grote groepen van consumenten met een gebrek aan inzicht in de eigen pensioensituatie, dan blijkt juist daaruit, dat onder de kwetsbare groepen van arbeidsongeschikten, gescheiden mensen, ZZP’ers, werklozen en mensen die regelmatig van baan zijn gewisseld het hoogste percentage mensen te vinden is met een groot pensioentekort.

Dolders vindt het een kwestie van beschaving, dat ook mensen in een kwetsbare positie toegang houden tot onafhankelijk financieel advies. Deze toegang mag niet afhankelijk zijn van de liquiditeiten die een klant op bepaalde momenten in zijn/haar leven ter beschikking heeft. “Ik hoop oprecht dat alle partijen die bij de komende evaluatie van het verbod op provisie betrokken zijn, onbevooroordeeld zullen kijken naar welk goeds het verbod ons heeft gebracht. Ook hoop ik dat zij bereid zijn oog te hebben voor de weeffouten die in dit verbod zijn geslopen. Die weeffouten kunnen makkelijk worden hersteld door keuzevrijheid te geven bij de wijze van financiering van het advies.”

GEEN REACTIES