Resultaten Achmea 2015

© achmea

Vanmorgen maakte Achmea de resultaten bekend. Hier in ’t kort enkele resultaten. Over het jaar 2015 is de nettowinst gestegen naar €386 miljoen, tegen € 16 miljoen in 2014. Het resultaat verbeterde door kostendalingen over de volle breedte van het bedrijf. Het operationeel resultaat daalde licht naar €368 miljoen door lagere zorgresultaten en hogere stormschades bij verzekerden (2014: €388 miljoen). De bruto premieomzet bleef vrijwel stabiel op €19.922 miljoen (2014: €20.002 miljoen).

Schade en inkomen
Het operationeel resultaat voor het segment Schade en Inkomen Nederland is in 2015 aanzienlijk beïnvloed door uitzonderlijke weersomstandigheden (stormen) en door incidenteel negatieve ontwikkeling op letselschades. Gecorrigeerd voor deze effecten steeg het operationele resultaat naar circa €150 miljoen (2014: €103 miljoen). Hierbij is het aandeel grote stormen €70 miljoen.

Uit onderzoek van het KNMI blijkt dat de intensiteit van regen-, hagel- en onweersbuien de komende decennia verder zal toenemen. Om ook toekomstige schades voor onze klanten te kunnen blijven vergoeden is prijsaanpassing nodig. De totale schadelast als gevolg van stormschade bedroeg circa €120 miljoen.

Achmea heeft in 2015 een incidentele last op letselschadeclaims van €46 miljoen. Mede door recente jurisprudentie hebben wij onze voorzieningen voor letselschades aangepast.

De bruto premieomzet over 2015 daalde naar €3.128 miljoen vanwege in 2014 getekende meerjarencontracten en een stringenter prijs- en acceptatiebeleid in 2015 (2014: €3.163 miljoen). We hebben verlieslatende contracten beëindigd.

De bruto premieomzet van de schadeverzekeringen bleef met €2.518 miljoen grotendeels stabiel in 2015. Een hoge toename van het aantal particuliere klanten bij Centraal Beheer compenseerde voor een groot deel de daling van het aantal polissen bij de zakelijke schadeportefeuille

De bruto premieomzet van de inkomensverzekeringen nam in 2015 met €23 miljoen toe tot €610 miljoen (2014 €587 miljoen). De toename van de premies bij de collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen kwam vooral tot stand door nieuwe contracten en premie-aanpassingen. De bruto premieomzet op de verzuim en individuele arbeidsongeschiktheidsportefeuilles daalde licht.

In 2015 bedraagt het operationeel resultaat van de inkomensverzekeringen €20 miljoen (2014: €40 miljoen). Het resultaat daalt als gevolg van een hoger gemiddeld arbeidsongeschiktheidspercentage over 2015.

Bij de verzuimverzekeringen zag Achmea in 2015 de schadelast stijgen als gevolg van een langere ziekteduur en een lagere uitstroom van zieken naar het UWV mede door een lager aantal faillissementen.

Bij de individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV) nam het gemiddelde niveau van arbeidsongeschiktheid toe. De lage rente betekende bovendien dat Achmea meer aan de voorzieningen moest toevoegen om aan de langlopende afspraken met klanten tegemoet te komen. Dit nadelige effect van de lage rente heeft Achmea niet volledig in de premies verwerkt, omdat de verzekeraar kiest voor behoud van concurrentiepositie.

Zorg
Het structurele resultaat op de basiszorgverzekering kwam over 2015 uit op €26 miljoen (2014:€243 miljoen). De daling werd veroorzaakt doordat de premiestelling voor 2015 de zorgkosten in dat jaar niet dekte. Hiervoor werd eerder al een voorziening getroffen ten laste van het resultaat over 2014. Over 2015 heeft Achmea €481 miljoen ingezet uit het resultaat om de premiestijging voor klanten voor 2016 te beperken.

Door de jaren keert Achmea 95% van de ontvangen premiegelden uit om de kosten voor zorg voor klanten te vergoeden. Circa 3% is voor kosten voor onder meer dienstverlening aan klanten, IT en gebouwen. En circa 2% voegt Achmea toe aan reserves. Het is de verwachting dat de vereiste reserves in de nabije toekomst zullen stijgen. Onder meer de overdracht van de AWBZ, de stijging van de zorgkosten en de verschuiving van risico naar zorgverzekeraars ligt hieraan ten grondslag. De toevoeging aan onze reserves is dan ook nodig om ons solvabiliteitspercentage op peil te houden na introductie van Solvency II.

Het resultaat op de aanvullende zorgverzekeringen daalde naar €39 miljoen.

De bruto premieomzet van de zorgactiviteiten steeg in 2015 met 2% tot €13.489 miljoen (2014: €13.240 miljoen). De toename is het gevolg van de overgang van een deel van de voormalige AWBZ naar de basiszorgverzekering. Achmea heeft in 2015 de samenwerking met zogeheten ‘gelegenheidscollectieven’ beëindigd. Het totaal aantal verzekerden nam per saldo af met circa 100.000 verzekerden.

De premie-inkomsten van de basiszorgverzekeringen stegen naar €12.179 miljoen (2014: €11.881 miljoen) door een hogere bijdrage uit het Zorgvereveningsfonds en door de overheveling van de wijkverpleging en zintuigelijk gehandicaptenzorg vanuit voormalige AWBZ naar de basiszorgverzekering.

De bruto premieomzet van de aanvullende verzekeringen daalde tot €1.310 miljoen (2014: €1.359 miljoen) eveneens vanwege een lager aantal verzekerden. Het resultaat op de aanvullende zorgverzekering daalde naar €39 miljoen (2014: €99 miljoen).

Pensioen & Leven
De bruto premieomzet is in 2015 met 13% afgenomen tot €2.160 miljoen (2014: €2.485 miljoen), dit door grote koopsommen in 2014 en premieverval deels gecompenseerd door hogere herverzekeringspremies. De nieuwe verkopen (APE) zijn ten opzichte van vorig jaar afgenomen tot €122 miljoen (2014: €197 miljoen). Dit komt voor een belangrijk deel door een lager aantal verlengingen van bestaande contracten. De waarde van de nieuwe productie (VNB) is in 2015 gedaald tot €2 miljoen (2014: €8 miljoen); de marge op de waarde van nieuwe productie is afgenomen tot 1,3% (2014: 3,8%).

Het resultaat voor belasting van het segment Pensioen & Leven Nederland is in 2015 toegenomen tot €165 miljoen (2014: €64 miljoen). Deze stijging wordt veroorzaakt door een hoger technisch resultaat, een hoger beleggingsresultaat en een verbeterd kostenresultaat. De toename van het technisch resultaat komt onder meer door een hogere sterfte dan verwacht. De toename van het beleggingsresultaat is het gevolg van verder herstel van de vastgoedmarkt en positieve resultaten op de verkoop van aandelen.

Collectieve pensioen- en levensverzekeringen
De bruto premieomzet is ten opzichte van 2014 met 24% afgenomen tot €700 miljoen (2014: €925 miljoen). Dit is het gevolg van enkele grote koopsommen in 2014 en een daling van de premie door regulier verval en het premievrij maken van polissen door commerciële migratie naar onze doelsystemen.

Individuele pensioen- en levensverzekeringen
De bruto premieomzet is ten opzichte van 2014 met 12% afgenomen tot €1.147 miljoen (2014: €1.299 miljoen). De premie is gedaald door regulier verval en het premievrij maken van polissen door commerciële migratie naar onze doelsystemen.

Na ontvangst van de vergunning voor een APF gaat de pensioenverzekeringsportefeuille over naar een ‘closed book’.

Alle resultaten en toelichtingen zelf lezen >>>

(Bron: Achmea)

GEEN REACTIES