De ‘directe verzekering’ en andere opvallende punten uit het Verbond-beleidsplan

© Verbond van Verzekeraars

Het middellange beleidsplan 2019-2021 van het Verbond van Verzekeraars staat vol met goede voornemens als het ‘invullen van de maatschappelijke rol’, het ‘aangaan van de dialoog met stakeholders’ en verder onderzoek in relevante dossiers.

In het document worden tal van specifieke actiepunten genoemd. De redactie van Findinet vond onderstaande onderwerpen de meest opvallende (in willekeurige volgorde).

Het Verbond geeft ‘absolute prioriteit’ aan het verder uitwerken van het concept van de ‘directe verzekering’. Met een directe verzekering wordt de schade van de eigen klant vergoed (en niet die van een tegenpartij in het geval van aansprakelijkheid). Een directe verzekering leidt tot hogere klanttevredenheid en sluit ook beter aan bij een fenomeen als autodelen. Het Verbond voert hierover de dialoog met belangrijke stakeholders als de politiek, ANWB, de wetenschap en belangenbehartigers.

In het voorjaar van 2019 komt het Verbond met een nieuwe versie van het zogeheten Kansenstelsel WGA/WIA. In dit stelsel worden onder meer actuariële schattingen gemaakt voor de kans op in- en revalidering. Het stelsel wordt ‘geherijkt’ omdat er volgens het Verbond sprake is van nieuwe informatie en omdat de AOW-leeftijd verder stijgt. Verzekeraars gebruiken deze gegevens voor eigen risicomodellen en het bepalen van een verantwoorde risico-opslag voor de premie. Verder onderzoekt het Verbond komend jaar, samen met het Ministerie van SZW, waar de WGA nog onvoldoende werkt, bijvoorbeeld voor kleine werkgevers.

Het Verbond zet in 2019 in op een ‘lobby op en verdere uitwerking van de transparantie van provisie bij schadeverzekeringen’. Het Verbond noemt dit een ‘groot thema’ binnen de evaluatie van het provisieverbod die momenteel gaande is.

Het Verbond vindt ten aanzien van de zakelijke schademarkt een ‘verdere professionalisering van de beroepsgroep noodzakelijk’. Het Verbond wil de samenwerking met partijen als de VNAB en de NARIM verbeteren en inzetten op kennisdeling en het bevorderen van beloningstransparantie. Verder ondersteunt het Verbond verzekeraars bij de uitvoering van het Actieplan Fraudebeheersing in de coassurantiemarkt 2018-2020. Daarbij wordt ingezet op een hoger kennisniveau en fraudebewustzijn in dit marktsegment.

In de discussie omtrent ‘big data’ gaat het Verbond komend jaar een verkenning uitvoeren naar het toepassen van kunstmatige intelligentie en algoritmes in het verzekeringsproces. Verder zal het Verbond komend jaar op basis van de nieuwe privacyregels een vertaling maken naar concrete oplossingen, bijvoorbeeld op het terrein van automatische acceptatie.

GEEN REACTIES