Brancheorganisaties sturen brandbrief om gebruik BSN door adviseur

Brancheorganisaties sturen brandbrief om gebruik BSN door adviseur
© Pixabay

Brancheorganisaties van verzekeringsadviseurs doen een dringende oproep aan het Ministerie van Financiën om meer duidelijkheid te geven over het verwerken van het Burgerservicenummer (BSN). De organisaties vrezen dat de beroepsgroep het BSN straks niet meer mag verwerken, waardoor hun leden niet meer kunnen adviseren in een groot aantal financiële producten zoals hypothecaire- en consumptieve kredieten, levens- en pensioenverzekeringen.

De NVF, OvFD, CFD, NVHF, Vereniging FFP, HDN, Contactgroep Automatisering en NVIA sturen hun brief als reactie op de weigering van het ministerie om adviseurs een wettelijke grondslag voor gebruik van het BSN te verschaffen. Hiermee is de (juridische) positie van adviseurs/bemiddelaars onduidelijk geworden, stellen zij.

Eerder maakte Adfiz juist bekend geen problemen te zien met het gebruik van het BSN. “Het ontbreken van de wettelijke plicht wil niet zeggen dat je geen recht hebt om het BSN te gebruiken”, meldde de brancheorganisatie na gesprekken met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Administratieplichtigen
De acht genoemde organisaties maken zich echter grote zorgen. In hun brief lichten zij toe hun naar hun mening de stand van zaken is. Organisaties buiten de overheid mogen het BSN alléén gebruiken als dit in de wet staat. Banken, levensverzekeraars en schadeverzekeraars zijn bijvoorbeeld via artikel 10.8 Wet IB 2001 en artikel 22 Uitvoeringsbesluit IB 2001 aangewezen als administratieplichtigen, die op grond van artikel 53 Algemene Wet Rijksbelasting (AWR) gegevens aan de Belastingdienst moeten renseigneren. Deze administratieplichtigen zijn op grond van artikel 53 lid 3 AWR gehouden om bij de gegevens en inlichtingen, zoals bedoeld in artikel 53 lid 2 AWR, het BSN te vermelden van degene op wie de gegevens en inlichtingen betrekking hebben.”

Het overgrote deel van deze aanbieders werkt echter samen met adviseurs/bemiddelaars. Deze – intermediaire – aanbieders adviseren de klant en bemiddelen vervolgens bij de totstandkoming van de verzekering of het krediet.

Uitbesteding aan adviseurs
Hiertoe verzamelen de adviseurs/bemiddelaars een groot aantal relevante financiële documenten. Dit moet enerzijds op grond van wettelijke eisen die aan klantprofiel, advies en zorgplicht worden gesteld in de Wet Financieel Toezicht. Anderzijds gebeurt dit op basis van samenwerkingsovereenkomsten en acceptatiekaders van aanbieders, die deze documenten nodig hebben om offertes uit te brengen of overeenkomsten te accepteren.
Intermediaire aanbieders met een wettelijke grondslag c.q. plicht om het BSN te verwerken, besteden deze werkzaamheden feitelijk contractueel uit aan adviseurs/bemiddelaars.

Bijkomend probleem is dat onder het verwerken van persoonsgegevens, waaronder het BSN, alle handelingen vallen die een organisatie kan uitvoeren met persoonsgegevens, van verzamelen tot en met vernietigen. Handelingen die er volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in ieder geval onder vallen, zijn: het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, wissen en vernietigen van gegevens. Een adviseur/bemiddelaar verwerkt daarmee al heel snel het BSN.

Cliëntenonderzoek
Instellingen zoals banken, aanbieders van hypothecaire- en consumptieve kredieten, levensverzekeraars en financiële dienstverleners (oftewel adviseurs/bemiddelaars) moeten op grond van de Wwft bovendien een cliëntenonderzoek verrichten, waarbij de cliënt wordt geïdentificeerd en geverifieerd.

Hierbij baseren zij zich op de identificatie- en verificatiegegevens die zij binnenkrijgen van een andere onderneming, namelijk het door de adviseur/bemiddelaar uitgevoerde cliëntenonderzoek (afgeleide identificatie). En voor het bewijs dat de identificatie en verificatie daadwerkelijk heeft plaatsgevonden dient de adviseur/bemiddelaar derhalve een kopie te bewaren, die volgens toezichthouder AFM in de administratie moet worden vastgelegd.

Aanbieders leggen ook inzake de Wwft en het cliëntenonderzoek contractueel voorwaarden op in de samenwerkingsovereenkomsten die zij afsluiten met adviseurs/bemiddelaars om ook op die manier te waarborgen dat adviseurs aan de Wwft voldoen om aansprakelijkheid te voorkomen.

Breed gezamenlijk overleg
De brancheorganisaties erkennen dat de positie van adviseurs/bemiddelaars om het BSN te verzamelen op grond van de wettelijke grondslag voor aanbieders – de renseigneringsplicht – onduidelijk is, maar de wettelijke grondslag voor adviseurs/bemiddelaars op grond van de Wwft lijkt duidelijk, schrijven zij in hun brandbrief. “Het is van groot belang dat we onze achterban zo snel mogelijk (juridische) zekerheid kunnen verschaffen. Indien adviseurs/bemiddelaars onverhoopt geen wettelijke grondslag hebben om het BSN te verwerken, dan levert dit grote problemen op bij de totstandkoming van financiële overeenkomsten voor de consument via onafhankelijke adviseurs/bemiddelaars.”

De organisaties hebben een vergelijkbaar verzoek naar het ministerie van Veiligheid & Justitie gestuurd en naar de Autoriteit Persoonsgegevens, teneinde tot een breed gezamenlijk overleg te komen.

Bron: NVF, OvFD, CFD, NVHF, Vereniging FFP, HDN, Contactgroep Automatisering, NVIA.

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

 

GEEN REACTIES