Zorgverzekeraars zetten grote transparantiestappen

Met een concreet actieplan werken zorgverzekeraars aan een overzichtelijker polisaanbod, heldere polissen en transparante bemiddeling en vergelijking.

Een van de uitgangspunten van het plan is dat verzekerden zo gemakkelijk mogelijk moeten kunnen overstappen op basis van heldere en betrouwbare informatie. Zorgverzekeraars willen ervoor zorgen dat mensen die zorg gebruiken, bijvoorbeeld met een pgb of een machtiging, niet bang hoeven te zijn dat ze die kwijtraken als ze overstappen naar een andere zorgverzekeraar.

Zorgverzekeraars streven – binnen het totale pakket aan aangeboden verzekeringen – naar een ruim aanbod van aanvullende verzekeringen met een brede dekking zonder toelatingseisen.

Transparantie

Zorgverzekeraars gaan ervoor zorgen dat zowel verzekerden als zorgaanbieders snel en gemakkelijk kunnen zien welke zorg voor een verzekerde, gelet op zijn of haar polis, gecontracteerd is. Door middel van een ‘bijsluiter’ worden bij (aspirant) verzekerden bijzondere/afwijkende voorwaarden van een polis expliciet onder de aandacht gebracht.

Zorgverzekeraars willen ook aan verzekerden vooraf helderheid kunnen bieden hoeveel aan eigen risico zij kwijt zijn bij een bezoek aan ziekenhuis of GGZ-instelling. Zij pleiten er daarom voor dat de overheid een lijst vaststelt met ‘vaste bedragen’ voor behandelingen die ten laste van het eigen risico worden gebracht.

Actieplan Kern-gezond

Het actieplan Kern-gezond beperkt zich niet tot /mooie woorden’, maar wordt juist gekenmerkt door concrete maatregelen. Als voorbeeld hieronder de paragraaf ‘Duidelijke polissen per zorgverzekeraar’ en ‘heldere polisinhoud’:

  • Zorgverzekeraars gaan per merk alle polissen voor de basisverzekering, waaruit de aspirantverzekerde een keuze heeft, op een transparante wijze op de website zichtbaar maken.
  • Om verzekerden beter de weg te wijzen in het polisaanbod, gaan zorgverzekeraars per polis aangeven waarom naar hun opvatting vanuit het klantperspectief de polis van toegevoegde waarde is ten opzichte van de andere polissen. Ze doen dit zowel op hun website als in de richting van hun verzekerdenvertegenwoording.
  • Zorgverzekeraars gaan nieuwe polissen die openstaan voor alle verzekerden expliciet onder de aandacht brengen van bestaande verzekerden.
  • Zorgverzekeraars dragen er zorg voor dat in de marketing en op de websites van gevolmachtigden, tussenpersonen en vergelijkingssites voor alle aangeboden polissen transparant en vindbaar is welke zorgverzekeraar uiteindelijk het risico draagt.
  • Zorgverzekeraars zullen vóór 19 november alle polissen voor het nieuwe verzekeringsjaar gereed hebben zodat na 19 november geen nieuwe polissen worden geïntroduceerd (dit geldt niet voor nieuwe toetreders op de zorgverzekeringsmarkt). Deze afspraak staat niet in de weg dat een zorgverzekeraar nadien een of meer premies verlaagt.

 

  • Zorgverzekeraars streven – binnen het totale pakket aan aangeboden verzekeringen – naar een ruim aanbod van aanvullende verzekeringen met een brede dekking zonder toelatingseisen. Tandartsverzekeringen, waar in sterke mate sprake is van antiselectie en anticiperend gedrag, zijn hiervan uitgezonderd.
  • Zorgverzekeraars maken jaarlijks voor 19 november op hun website per polis duidelijk wat de polisvoorwaarden zijn en welke zorg voor de desbetreffende polis is gecontracteerd.
  • De zorgverzekeraars willen dat verzekerden en zorgaanbieders snel en gemakkelijk kunnen inzien welke zorg voor een verzekerde, gelet op zijn of haar polis, gecontracteerd is en wat de vergoeding is bij niet-gecontracteerde zorg. Hiervoor ontwikkelen de zorgverzekeraars een gezamenlijk format voor de websites van de zorgverzekeraars en een gezamenlijk portal dat kan worden ingezien door de zorgaanbieders.
  • Zorgverzekeraars gaan door middel van een ‘bijsluiter’ bij (aspirant) verzekerden bijzondere/afwijkende voorwaarden van een polis expliciet onder de aandacht brengen.

Verder geeft het plan aan op welke wijze overstapdrempels worden weggenomen, transparantie geboden worden over provisie en affiliatevergoedingen en de zorgverzekeraars terughoudendheid bij hun commerciële uitingen zullen betrachten.

Verder gaan de zorgverzekeraars onderzoeken of een neutrale, objectieve vergelijkingssite gerealiseerd kan worden.

Oproep aan overheid

“Zonder een goed werkende risicoverevening kunnen zorgverzekeraars met meer dan gemiddeld ‘ongunstige’ risicogroepen in financiële problemen komen zonder dat zij hier invloed op hebben. Voor zorgverzekeraars is het van belang dat zij per saldo voor hun verzekerdeportefeuille een adequate compensatie ontvangen uit het risicovereveningssysteem. Het risicovereveningssysteem werkt hiervoor nog niet optimaal; gezond wordt overgecompenseerd, ziek wordt ondergecompenseerd.

Zorgverzekeraars willen zich kunnen onderscheiden in termen van zorginkoop voor kwetsbare doelgroepen, zoals ouderen en chronisch zieken. Zolang en voor zover zij (nog) ongunstig zijn in termen van risicoverevening dienen er aanpassingen plaats te vinden, zodat de op solidariteit gerichte rol van zorgverzekeraars nog sterker dan nu geaccentueerd kan worden. Daarvoor is een gelijk speelveld nodig dat ook uitdaagt om zorg te contracteren die goed is voor juist de meest kwetsbare groepen. De verbetering van het ex ante risicovereveningssysteem moet daarom meer aandacht krijgen.”

GEEN REACTIES