Wisselende prestaties bij Achmea

bron: Achmea.nl

Verzekeraar Achmea presteerde in het eerste halfjaar goed bij schade en pensioen, maar matig bij verzuim- en aanvullende ziektekostenverzekeringen.

Dat blijkt uit het halfjaarrapport dat vandaag is verschenen. Over het geheel genomen steeg de operationele winst met bijna de helft naar €284 mln. De solvabiliteit daalde licht maar bleef relatief hoog op 195%.

Het resultaat op zorgverzekeringen daalde fors, van €100 mln naar €57 mln. Dit is vooral te wijten aan de prestaties bij de aanvullende verzekeringen. Deels komt dit door reorganisatiekosten voor de integratie van De Friesland in Zilveren Kruis. Maar ook de premie-inkomsten voor aanvullende verzekeringen namen af, door een daling van het aantal verzekerden, terwijl de claims bij dit segment juist stegen. De combined ratio van de aanvullende zorgpolissen steeg dan ook fors met 5-procentpunt naar ruim 94%. Verder daalde de winst van de basisverzekeringen, vooral door schades uit eerdere jaren.

De schadetak van Achmea maakte een winstsprong in het eerste halfjaar van €12 mln negatief naar €80 mln. Het slechte resultaat van vorig jaar was vooral toe te schrijven aan de schade vanwege de januaristormen van 2018. Dit jaar is er volgens Achmea sprake van een gunstige resultaatsontwikkeling. Onder meer door forse premieverhogingen, zowel op de particuliere als op de zakelijke markt. Zo stegen de WA-autopremie-inkomsten met ruim 17%. Bij aansprakelijkheidsverzekeringen was de stijging bijna 11%.

Bij inkomensverzekeringen waren de prestaties minder florissant. De operationele winst halveerde naar €9 mln. Dit komt volgens Achmea vooral door de verzuimportefeuille. Daar daalde het resultaat, door algehele hogere verzuimcijfers, onder meer door hoge werkdruk die ontstaat door personeelskrapte. Verder valt op dat Achmea bij inkomensverzekeringen flink meer provisie kwijt is voor het intermediair.

Bij Pensioen & Leven steeg de winst met 7% naar €204 mln. Oorzaken zijn een beter sterfteresultaat en verbeterde beleggingsinkomsten. De portefeuille is voor een beperkt deel ‘open-book’. Achmea haalde daar een licht hogere premieomzet bij ORV’s (van €27 mln naar €29 mln) en een hogere productie van direct ingaande lijfrentes en pensioenen (+€7mln naar €96 mln).

GEEN REACTIES