Verbond: ‘Verschillende pensioenpremie voor werknemers met zelfde leeftijd is niet te verkopen’

Verbond: 'Verschillende pensioenpremie voor werknemers met zelfde leeftijd is niet te verkopen'
© Rijksoverheid

Het Verbond van Verzekeraars wil met sociale partners en kabinet om de tafel om te spreken over een onvolkomenheid in het nieuwe pensioenstelsel. Het Verbond juicht toe dat ook pensioenfondsen overgaan op premieregelingen. Maat in het akkoord dat daarover eind vorige week is gesloten, worden echter werknemers en werkgevers die al eerder kozen voor zo’n regeling onnodig gedupeerd. “Deze weeffout in een verder positieve en noodzakelijke vernieuwing moet worden hersteld”, zegt algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond.

De problemen worden veroorzaakt door de nieuwe premiesystematiek die is afgesproken. Daarbij gaat ook voor bestaande premieregelingen een zogeheten leeftijdsonafhankelijke premie gelden. Omdat dit een fors nadeel oplevert voor alle actieve deelnemers, met name die tussen de 40 en 55 jaar, wordt nu voorgesteld om de situatie voor bestaande werknemers ongewijzigd te laten, maar voor nieuwe werknemers het gewijzigde systeem te hanteren.

Bij zo’n overgangsregime moet een werkgever twee pensioenregelingen gaan aanbieden: een voor bestaande en een voor nieuwe werknemers. Dat betekent dat deze werkgevers, vaak in het MKB, gedurende tientallen jaren worden opgezadeld met onnodig hoge kosten en onnodig complexe en niet uitlegbare regelingen. Het is volgens het Verbond niet te verkopen dat twee werknemers van dezelfde leeftijd bij dezelfde werkgever straks een verschillende pensioenpremie krijgen. Weurding: “De bedoeling was nu net om de pensioenen transparanter, uitlegbaarder en kostenefficiënter te maken. De regelingen die al aan deze eisen voldoen worden nu enorm in de problemen gebracht’’.

Eerbiedigende werking
Het Verbond bepleit een aanpak waarbij de huidige premieregelingen ongewijzigd kunnen doorlopen, waarbij werkgevers en hun werknemers zelf de keuze kunnen maken of zij collectief overstappen op een nieuw contract. “Eerbiedigende werking op niveau van de regeling dus. Dat heeft ook wel nadelen, maar die zijn minder dramatisch dan wat nu wordt voorgesteld,” aldus Weurding. Een vorm van publieke financiële compensatie voor werkgevers of werknemers die de overstap maken zou volgens het Verbond ook kunnen werken. Weurding: “Kortom: we moeten zorgen dat heel werkend Nederland iets aan dit akkoord heeft, want we moeten er nog decennia mee vooruit”.

Hoofdlijnennotitie
Het kabinet en sociale partners hebben dit weekeinde de gesprekken over de uitwerking van het pensioenakkoord afgerond, op basis van de doelen uit het vorig jaar afgesloten pensioenakkoord. Zo worden pensioenaanspraken losgelaten en vervalt de noodzaak voor het gebruik van rekenrente en dekkingsgraden.

De betrokken partijen leggen de uitwerking op korte termijn voor aan hun achterban. De uitwerking wordt daarna vastgelegd in een hoofdlijnennotitie die minister Koolmees voor de zomer naar de Tweede Kamer stuurt.

Gegeven de zeer uitzonderlijke economische situatie heeft het kabinet toegezegd de vrijstellingsregeling van vorig jaar ook dit jaar in te zetten. Dat betekent dat pensioenfondsen met een dekkingsgraad boven 90 procent de pensioenen niet hoeven te verlagen. Daarvoor telt de dekkingsgraad van 31 december van dit jaar.

Bron: Verbond van Verzekeraars

GEEN REACTIES