Provisieverbod geldt niet voor hypotheekklant met betalingsachterstand

Het Wijzigingsbesluit financiƫle markten 2015 is ter consultatie aangeboden. De einddatum om te reageren is 11 april 2014.

In het Bgfo bevat artikel 86c het provisieverbod. In het tweede lid wordt een nieuw onderdeel b toegevoegd in het voorstel. Dit onderdeel introduceert een uitzondering van het provisieverbod voor de beloning door de aanbieder aan de bemiddelaar of adviseur voor het bemiddelen en adviseren van een consument die (voorzienbare) betalingsachterstanden heeft inzake een hypothecair krediet.

Op basis van deze nieuwe uitzondering zijn aanbieders in beginsel vrij om met de bemiddelaar of adviseur voor het bemiddelen en adviseren gericht op het oplossen en beperken van (voorzienbare) betalingsachterstanden een beloning overeen te komen, zolang maar geen sprake is van een beloning die afbreuk doet aan de kwaliteit van de dienstverlening en de verplichting van de bemiddelaar of adviseur om zich in te zetten voor de belangen van de consument. Zo mogen bemiddelaars en adviseurs geen beloning ontvangen waarvan een aansporende, motiverende of stimulerende werking uitgaat en daardoor de bemiddeling of het advies kunnen beïnvloeden. De door de aanbieder betaalde provisie aan een bemiddelaar of adviseur moet daarom in redelijke verhouding staan tot de aard en reikwijdte van zijn advies- en bemiddelingswerkzaamheden.

Daarnaast mag de betaalde provisie door de aanbieder geen invloed hebben op de uitkomst van het gegeven advies.

Van voorzienbare betalingsachterstanden bij hypothecair krediet kan bijvoorbeeld sprake zijn bij een structurele en relatief grote daling van inkomsten, die niet door de consument zelf kan worden opgevangen, waardoor binnen afzienbare termijn betalingsachterstanden zullen ontstaan. Onder andere werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, echtscheiding, relatiebreuk en het overlijden van de partner kunnen leiden tot een grote daling van de inkomsten die niet door consumenten zelf kan worden opgevangen waardoor betalingsachterstanden voorzienbaar zijn.

Ook wordt een andere wijziging voorgesteld waardoor een hypotheekaanbieder de kosten voor advies en distributie niet rechtstreeks in rekening hoeft te brengen bij een consument met (voorzienbare) betalingsachterstanden.

Het wijzigingsbesluit behandelt verder onder meer:

  • Voorbereiding verzekeraars op Solvabiliteit II
  • Aanpassingen vakbekwaamheidsregime: niet de exameninstituten maar de minister geeft het diploma af en de tekst wordt zodanig gecorrigeerd dat de diplomaplicht ook van toepassing is op de gevolmachtigde voor zover hij zich bezighoudt met advisering.
  • Verduidelijking indicatoren ongebruikelijke transacties: per type instelling wordt een uitputtende lijst opgenomen met voor die instelling toepasselijke indicatoren.
  • Beheerst beloningsbeleid

Reageren kan via de internetconsultatiewebsite van de Overheid.

GEEN REACTIES