Pensioenfondsen spuwen hun gal over regeldruk DNB

Pensioenfondsen spuwen hun gal over regeldruk DNB

De nieuwste regelwijziging van De Nederlandsche Bank is besturen van pensioenfondsen in het verkeerde keelgat geschoten. In felle bewoordingen hekelt de Pensioenfederatie de ‘stapeling van regels’ die fondsen hindert bij hun primaire taak.

Aanleiding is een concept-besluit over regels wie er binnen een pensioenfonds door DNB getoetst moeten of kunnen worden op geschiktheid en betrouwbaarheid. Het gaat om personen die een sleutelfunctie hebben binnen het fonds, zoals de risicobeheerfunctie, de interne auditfunctie of de actuariële functie.

Sinds januari – bij het in werking treden van de nieuwe Pensioenrichtlijn IORP II – moeten fondsen dergelijke sleutelfunctiehouders aanwijzen. Dit kostte de fondsen al veel organisatorische rompslomp. Volgens de nieuwste Beleidsregel Geschiktheid moeten de sleutelfunctiehouders nu ook verplicht voorafgaand getoetst worden.

Onevenredig veel tijd
Het lijkt erop dat deze laatste wijziging de druppel is die de emmer doet overlopen bij de fondsen. De Pensioenfederatie beklaagt zich dat fondsbesturen nu wéér onevenredig veel tijd moeten besteden aan hun governance. “In bepaalde gevallen moeten door andere verdeling van taken, meer bestuurders worden aangetrokken. Dat leidt tot hogere uitvoeringskosten.”

Volgens de federatie is er ook geen enkele aanleiding voor het doorvoeren van zulke “fundamentele” wijzigingen in de governance. “De toename van regeldruk en uitvoeringskosten lijken niet te zijn afgewogen tegen nut en noodzaak van de invulling van de Beleidsregel en de invulling van sleutelfuncties bij pensioenfondsen.”

Timing ongelukkig
Ook de timing van de nieuwste regel is bijzonder ongelukkig. “Aan de vooravond van zeer ingrijpende veranderingen en mogelijk zelfs een stelselwijziging is een stabiel ingerichte governance onontbeerlijk. De handelswijze van DNB belet bij veel pensioenfondsen echter vooralsnog de realisatie hiervan.

“Door pensioenfondsen op dit moment te dwingen de governance ingrijpend te wijzigen, ontstaat (op korte termijn) niet een nog stabielere governance, maar een governance ‘under construction’. Dit hindert pensioenfondsen bij wat hen nu te doen staat: besturen in het belang van de deelnemer.”

Bron: Pensioenfederatie

GEEN REACTIES