NVHP: geen goed woord voor concept-dvd

Het door de AFM ontwikkeld dvd geeft in concrete situaties de consument onjuiste, misleidende en voor de gemiddelde consument niet te begrijpen informatie.

Het Besluit Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen voorziet in een nieuw dienstverleningsdocument. Zowel de lay-out als de inhoud krijgt een uniform karakter. De wetgever heeft de AFM belast met het ontwikkelen van een nieuw model.

De AFM heeft voorstellen voor een uniforme lay-out van het dvd ter consultatie aangeboden. De inhoud wordt sterk gestandaardiseerd. Het nieuwe dvd moet per 1 juli 2013 van kracht worden. (zie ook: AFM vult begrip objectieve analyse in)

Het bestuur van de NVHP, de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, heeft de ernstige kritiek op het consultatiedocument.

Kern van de opmerkingen van de NVHP

De belangrijkste punten laten zich als volgt samenvatten:

  • In de motivatie ontbreekt elke onderbouwing ten aanzien van het verwachte gebruik van het dvd door de consument, alsmede de mate waarin verwacht mag worden dat de inhoud van het dvd bij de consument een rol speelt bij het selecteren van een financieel dienstverlener;
  • De AFM heeft bij haar voorstellen verzuimd aandacht te besteden aan de civielrechtelijke gevolgen van het hanteren van het dvd zoals die wordt voorgesteld door de AFM;
  • Het dvd zoals nu voorgesteld geeft in concrete situaties de consument onjuiste, misleidende en voor de gemiddelde consument niet te begrijpen informatie;
  • Het dvd zoals nu voorgesteld komt onvoldoende tegemoet aan de variatie in bedieningsconcepten die binnen één onderneming aan de consument worden aangeboden;
  • Het voorstel bevat nog enkele tekstuele ongerechtigheden.

Contra informatie

“Indien het dvd onverhoopt er toch zo komt zoals de AFM dit nu voorstelt, dan zullen naar onze verwachting veel financieel dienstverleners gedwongen worden om te gaan werken met een opdracht van dienstverlening, waarbij dan standaard de eerste zin gaat luiden: ‘In tegenstelling tot wat in het dvd staat, komen we de volgende dienstverlening overeen’. Een dergelijke situatie is ongewenst”, aldus NVHP.

GEEN REACTIES