Verzekeraars krijgen ruimte voor innovatieve pensioenproducten

Als verzekeraars langlevenswaps of additionele pensioenzekerheid aanbieden valt daar met het kabinet over te praten.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma ziet dan nog wel problemen die overwonnen moeten worden, maar in een brief aan de Tweede Kamer biedt zij verzekeraars ruimte om innovatieve producten op pensioengebied te ontwikkelen.

Langlevenswap

Bij een langlevenswap ruilen een levensverzekeraar en een pensioenfonds hun risico’s uit. Daarmee kunnen beide partijen de financiële gevolgen van een onverwachte ontwikkeling van de levensverwachting afdekken.

Het langlevenrisico van deelnemers is een risicofactor voor pensioenfondsen. Producten zoals langlevenswaps kunnen pensioenfondsen helpen om hun blootstelling aan dit langlevenrisico te verlagen. De swap zorgt er in beginsel voor dat een pensioenfonds geld van de tegenpartij ontvangt indien de deelnemers van het fonds langer leven dan verwacht. Omgekeerd moet het fonds betalen indien de deelnemers korter leven dan de vooraf door beide partijen overeengekomen levensverwachting.

Klijnsma: “Volgens het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen zijn beleggingen in derivaten, waartoe langlevenswaps behoren, toegestaan voor zover deze bijdragen aan een vermindering van het risicoprofiel of een doeltreffend portefeuillebeheer vergemakkelijken. Als dergelijke producten in de toekomst ontstaan, zal de toezichthouder beoordelen of deze binnen het wettelijk kader vallen. Ik wil daarom op dit moment geen finaal oordeel vellen.”

Zekerheidspensioen

Iets meer problemen ziet zij bij het AEGON-voorstel over een zekerheidspensioen. Dat voorstel voorziet erin dat deelnemers in pensioenfondsen door verzekeraars de mogelijkheid wordt geboden om tegen betaling additionele financiële zekerheid te verkrijgen voor hun pensioenaanspraken. Daarmee krijgen dat ze dezelfde, hogere, mate van zekerheid als waar pensioendeelnemers bij verzekeraars recht op hebben.

Klijnsma ziet als probleem de relatie die dan gaat ontstaan tussen het pensioenfonds en de verzekeraar: “Het fondsbestuur is namelijk verantwoordelijk voor een goed pensioen terwijl de zorg voor de financiële zekerheid bij de verzekeraar ligt. Daarmee ligt een belangrijk deel van de pensioenzorg buiten het bereik van het fondsbestuur. Omgekeerd is het niet duidelijk hoe verzekeraars dekking kunnen bieden voor risico’s die het pensioenfonds neemt, bijvoorbeeld bij beleggingen. Daarnaast is het een gegeven dat de kosten van extra zekerheid hoog zullen zijn en al snel leiden tot hogere pensioenpremies of lagere uitkeringen.”

Wel zegt ze expliciet het AEGON-voorstel interessant te vinden en laat ruimte om het product te ontwikkelen, zodra zij ervan overtuigd kan worden dat aan de genoemde beperkingen kan worden ontkomen.

(zie ook: AEGON stuurt voorstel zekerheidspensioen naar Kamer)

Hier ligt dus een mooie uitdaging voor pensioen- en levensverzekeraars

GEEN REACTIES