DNB bezorgd over winstgevendheid Wia-verzekeringen

DNB krijgt signalen over de forse verslechtering van de winstgevendheid van deze relatief nieuwe collectieve producten.

Het roept vragen op bij de toezichthouder over de wijze waarop verzekeraars de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen in het kader van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wia) in de markt zetten.

Daarnaast wil DNB weten hoe groot de verwachte verliezen zijn en of verzekeraarsvoldoende voorzieningen hebben getroffen.

“DNB verwacht van de verzekeraars dat zij gedegen onderzoek doen naar de houdbaarheid van het verdienmodel voordat zij nieuwe producten in de markt zetten en dat zij risico’s voor de houdbaarheid van het verdienmodel goed volgen en beheersen. Daarnaast is het van belang dat verzekeraars mogelijke verliezen tijdig onderkennen en daartegenover adequate voorzieningen aanhouden.

DNB gaat in het tweede kwartaal van 2013 bij geselecteerde inkomensverzekeraars informatie opvragen over WIA-producten. Daarnaast treedt DNB in gesprek met een aantal relevante partijen om een beter beeld te krijgen van de problematiek. Afhankelijk van de bevindingen zal DNB in het tweede kwartaal een nadere

formele uitvraag doen. In het derde en vierde kwartaal zal DNB dan de resultaten beoordelen en terugkoppelen. Waar nodig worden beheersmaatregelen opgelegd.”

De Wia-verzekeringen is één van de onderzoeksthema’s van DNB in 2013.

Kapitaalbeleid kleinere verzekeraars

Een ander thema is het kapitaalbeleid van middelgrote en kleine verzekeraars.
Uit het lopende toezicht is DNB gebleken dat niet alle verzekeraars beschikken over een deugdelijk kapitaalbeleid. DNB onderwerpt daarom dit jaar het kapitaalbeleid van kleine en middelgrote verzekeraars aan een onderzoek.

“Het risico van een kapitaaltekort is het grootste risico dat een instelling kan lopen. Een gedegen kapitaalbeleid is de resultante van een goed risicobeheer en behoort daarmee tot de kern van een beheerste bedrijfsvoering.”

DNB verwacht van alle verzekeraars dat zij in de jaarstaten gemotiveerd aangeven welk niveau van solvabiliteit de instellingen zelf noodzakelijk achten gegeven hun risicoprofiel. Daarnaast moeten de verzekeraars hun kapitaalbeleid vastleggen in een document dat de risicobereidheid en de daarbij behorende solvabiliteitsnorm van de instelling vastlegt. Het document moet ook voorzien in een stappenplan voor corrigerende maatregelen die de

verzekeraar kan nemen indien de solvabiliteit bijvoorbeeld onder de interne norm zakt.

GEEN REACTIES