Kleine groep verzekeraars innoveert actief, de rest volgt op afstand

Kleine groep verzekeraars innoveert actief, de rest volgt op afstand
© Px

De verschillen tussen een kleine kopgroep van verzekeringsbedrijven die actief met innovatie bezig is en de rest van de verzekeringsmarkt blijkt vrij fors. Er zijn vijf verzekeraars die goed op innovatiebewustzijn scoren – en zich ook sterk op nieuwe thema’s voorbereiden, vooral in technologiehoek. De sector is bezig met onder meer chatbots, big data-toepassingen en blockchain-pilots, maar bijvoorbeeld ook met meer concrete nieuwe producten en diensten zoals drone- en cyberverzekeringen. Veel innovatie-inspanningen zijn ook terug te vinden in het volledig digitaliseren van administratie en informatie online toegankelijk te maken.

Dit meldt PwC in een onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Verbond van Verzekeraars. Dit onderzoek dient als input voor de discussie in de pas opgezette Innovation Advisory Board. Deze IAB moet verder invulling en verdieping geven aan de Innovatieagenda van de sector. Voor het onderzoek zijn 29 hoofdverantwoordelijken voor innovatie van Nederlandse verzekeraars ondervraagd.

Samenwerking met FinTech-bedrijven
De voortgaande digitalisering zorgt voor nieuwe thema’s die op het pad van verzekeraars komen, daarover is men het eens. Voorbeelden zijn autonome voertuigen, virtual reality, Internet of Things, blockchain en de daarmee samenhangende cyberrisico’s. Dat de markt verandert, staat vast. Zo denkt ruim de helft (59 procent) van de innovatieverantwoordelijken in de sector dat over vijf à tien jaar verzekeraars samenwerken met InsurTech- en FinTech-bedrijven en dat deze in elkaar op gaan. Eén op de drie denkt dat dergelijke startups een plek in de markt vinden naast de ‘traditionele’ verzekeraars.

Kleine stapjes
Het merendeel van de bevraagden geeft aan het bedrijfsmodel in kleine stapjes te verbeteren. Ongeveer de helft geeft aan dat er binnen de organisatie geen aparte afdeling of functie voor innovatie is. Als motivatie hiervoor wordt regelmatig gesteld dat innovatie niet centraal bij één persoon of afdeling moet liggen, maar op alle niveaus in de organisatie gedragen dient te worden.

Van de bevraagden heeft 43% apart budget voor innovatie, 37% geeft aan van niet, 20% beantwoordde deze vraag niet.

Als belangrijkste belemmeringen om (sneller) te innoveren worden genoemd: gebrek aan kennis en competenties binnenshuis, gebrek aan verandercapaciteit en wet- en regelgeving.

Kennisdeling
De ondervraagden vinden dat kennisdeling prioriteit moet krijgen binnen de branche. Bijvoorbeeld over big data analyse en blockchain. Ook zouden verzekeraars samen kunnen zorgen voor bewustwording van nieuwe risico’s – en een gezamenlijke lobby kunnen voeren om wet- en regelgeving aan te passen, daar waar regels innovatie in de weg staan.

Bron: Verbond van Verzekeraars

GEEN REACTIES