KiFiD: actief informeren over gevolgen nieuwe wetgeving onderdeel zorgplicht

copyright Pixabay

Het actief informeren van klanten over de gevolgen van nieuwe of veranderende wetgeving voor hun verzekering of hypotheek is onderdeel van de zorgplicht van tussenpersonen.

Dit stelt de Geschillencommissie van het KiFiD naar aanleiding van een zaak die draait om de in 2017 ingevoerde regelgeving omtrent het uitfaseren van het pensioen in eigen beheer. In deze zaak heeft een DGA sinds 1991 een pensioenpolis bij een verzekeraar die niet onder de Pensioenwet valt. Deze polis is afgesloten via bemiddeling van een adviseur. Medio 2017 trad de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer in werking, waardoor de mogelijkheid verviel voor de DGA om het bij de verzekeraar opgebouwde pensioenkapitaal om te zetten naar een pensioen in eigen beheer.

De DGA is hierover ontstemd omdat hij dit wel had gewild. Hij vindt dat de adviseur in kwestie hem hierover actief had moeten informeren en is bovendien van mening dat hij door het mislopen van het onderbrengen in eigen beheer, financieel schade lijdt. De DGA houdt de adviseur hiervoor aansprakelijk en stapt uiteindelijk naar de geschillencommissie van het KiFiD.

De geschillencommissie komt in de uitspraak tot de conclusie dat het inderdaad tot de actieve zorgplicht van de adviseur behoort om een klant actief te informeren over nieuwe of veranderende wetgeving en de gevolgen daarvan voor de financiële producten van deze klant. Het verweer van de adviseur dat hij de DGA in 2007 (bij de start van de Pensioenwet) erop opmerkzaam maakte dat hij het pensioenkapitaal kon overzetten naar eigen beheer, vindt de commissie onvoldoende. ‘Een tussenpersoon mag in beginsel niet stil blijven zitten wanneer hij tijdens de looptijd van de tot zijn portefeuille behorende verzekeringen kennis neemt van feiten of omstandigheden die meebrengen dat de door hem beheerde verzekeringen mogelijk aanpassing behoeven.’

Volgens de geschillencommissie wist de adviseur dat de DGA de mogelijkheid open wilde houden om het kapitaal bij de verzekeraar weg te halen. Het lag daarom op de weg van de adviseur om de klant actief te attenderen op het feit dat de keuzemogelijkheid voor pensioen in eigen beheer medio 2017 zou eindigen, aldus de commissie. De adviseur is daarom toerekenbaar tekortgeschoten in de zorgplicht jegens de DGA en moet de geleden schade aan de DGA vergoeden. In een reflectie op de uitspraak stelt pensioenadviseur Aegon Adfis dat het KiFiD de Leidraad Pensioenadvies Tweede Pijler volgt van de AFM. De leidraad is in 2018 geactualiseerd en stelt dat de zorgplicht niet stopt bij het afsluiten van het product. ‘Een tussenpersoon moet zijn vak bijhouden en wijzigingen in wet- en regelgeving die relevant zijn voor de tot zijn portefeuille behorende verzekeringen doorgeven aan de verzekeringnemers.’

De geschillencommissie gaat overigens niet mee in de schade-eis van de DGA. Deels omdat de commissie niet gaat over de claim van de BV van de DGA en deels omdat volgens de commissie helemaal niet zeker was of de DGA met het pensioen in eigen beheer betere rendementen zou behalen dan bij de verzekeraar. Voor de schadevergoeding die de DGA als particulier persoon lijdt, vindt de commissie daarom dat dit alleen voor de helft kan worden verhaald op de adviseur.

Bron: KiFiD, nieuwsbrief Aegon Adfis

GEEN REACTIES