DNB: Financiële sector is laks bij corruptie voetbal

financiële sector laks met corruptie voetbal
© Px

Banken en trustkantoren kunnen meer doen om integriteitsrisico’s bij transacties en
cliënten uit de voetbalsport te beperken. Dit blijkt uit onderzoek van DNB. DNB heeft de risico’s voor de financiële sector in kaart gebracht, alsmede de manier waarop banken en
trustkantoren hier nu mee omgaan.

Sport en de zakelijke dienstverlening eromheen zijn op een aantal onderdelen kwetsbaar voor
misbruik en als gevolg daarvan loopt de financiële sector een verhoogde kans op integriteitsrisico’s bij haar dienstverlening aan de voetbalsector. Een aantal concrete risico’s op betrokkenheid bij witwassen en ander maatschappelijk onbetamelijk gedrag tekent zich duidelijk af. DNB heeft voor financiële instellingen een aantal waarschuwingssignalen geïdentificeerd die hierbij relevant zijn.

Bovendien blijkt dat een aantal door DNB onderzochte banken en trustkantoren, wat betreft hun risicobepaling, in 17 van de 19 gevallen nog geen specifieke beheersmaatregelen hebben ingeregeld wanneer hun cliënten actief zijn als sporter, bij een club of in de periferie van de voetbalsport (bestuurders, spelersmakelaars, officials).

De onderzochte financiële instellingen doen niet altijd een cliëntenonderzoek dat past bij het risico, waardoor de kans op (bewust of onbewust) meewerken aan witwassen of ander maatschappelijk onbetamelijk gedrag onvoldoende wordt gemitigeerd.
De transfermarkt
De markt voor iedere speler is uniek en de prijszetting kan dan ook niet op een volledig objectiveerbare wijze tot stand komen. Er is daarnaast een gebrek aan transparantie richting
het publiek ten aanzien van wat daadwerkelijk wordt betaald. Dit bemoeilijkt controle van de grondslag van een transactie door betrokken financiële instellingen.

Zaakwaarnemers ontvangen van meerdere partijen (clubs, Third Party Owners, spelers) met uiteenlopende belangen vergoedingen (financiële prikkels) en zijn in beginsel gebaat bij zoveel mogelijk transfers (transacties). Financiële instellingen dienen zich bewust te zijn van mogelijke belangenverstrengeling of mogelijk onbetamelijk handelen bij of door zaakwaarnemers. Daarnaast is het bij (samenwerkingsverbanden van) zaakwaarnemers van belang de herkomst van het vermogen en de legitieme totstandkoming daarvan vast te kunnen stellen.

Als een club van eigenaar wisselt, zou extra alertheid geboden kunnen zijn. Er zijn voorbeelden dat vermogende individuen voetbalclubs in eigendom nemen. Van belang is dat betrokken financiële instellingen onderzoek doen naar de vraag of dit vermogen op legitieme wijze tot stand is gekomen. Doen zij dit niet dan is er een risico dat een investering in een club (gedeeltelijk) met zwart geld wordt gefinancierd. Daarnaast kan een voetbalclub ook als operationeel witwasvehikel worden gebruikt, bijvoorbeeld door een criminele organisatie via de voetbalclub te structureren en te financieren of door de voetbalclub als middel te gebruiken om zwart geld te genereren met (fiscale) fraude.

 

Bonden
Het FBI onderzoek naar corruptie bij de FIFA betreft mogelijk geen geïsoleerd geval. De berichtgeving en opvolgende gebeurtenissen naar aanleiding daarvan geven aanleiding voor terughoudendheid in de aanname dat de governance bij andere bonden wel op orde is. Door de combinatie van verschillende financiële prikkels en de afwezigheid van toezicht en verantwoording, kan een cultuur van omkoping en corruptie ontstaan.

DNB somt een aantal maatregelen op die banken en trustkantoren kunnen nemen om de integriteitsrisico’s te beperken.
▪Onderscheid cliënten uit de voetbalsport of de periferie daaromheen in de portefeuille en pas een hogere risicoclassificatie toe, gekoppeld aan een diepgaander cliëntenonderzoek (bij aanvang en doorlopend), inclusief onderzoek naar de bron van de middelen en de herkomst
van het vermogen.
▪Verscherp de monitoring van transacties in en rond de voetbalsport, verhoog de aandacht voor transactiepatronen specifiek bij clubs, net als het in kaart brengen van netwerken (rondom de clubs) die bij transacties zijn betrokken.
▪Besteed, vanwege het mogelijk verhoogde corruptierisico, extra aandacht aan transacties van of aan bestuurders van (internationaal) betaalde voetbalorganisaties, bijvoorbeeld op de wijze die nu al is voorgeschreven ten aanzien van personen werkzaam in de top van de
publieke sector (PEP’s).

Bron: DNB

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

GEEN REACTIES