Dik van Velzen: Nieuw vakbekwaamheidsstelsel is onrechtmatig

Mede op grond van het rapport van Van Velzen heeft CFD de minister gevraagd een nieuw College Deskundigheid samen te stellen.

Op verzoek van de Commissie Financiële Dienstverlening van Edwin Herdink heeft Van Velzen een Visiedocument nieuwe Wft-diploma’s en Wft-PE examens opgesteld. Dik van Velzen is hoofdredacteur van De Beursbengel en senior adviseur bij NIBE/SVV.

Enkele van zijn conclusies:

Het nieuwe vakbekwaamheidsstelsel is geen geschikt middel om het beoogde doel te bereiken.

“Natuurlijk is de vakbekwaamheid van een financieel adviseur/verzekeringsadviseur van belang, maar dat geldt ten minste even sterk voor bijvoorbeeld een Beleggingsadviseur. Toch geldt voor een Beleggingsadviseur géén enkele diplomaplicht. In de MiFID worden aan de vakbekwaamheid van beleggingsadviseurs wel eisen gesteld, maar geen van te voren vastgelegde en in een diplomasysteem verankerde eisen. In plaats daarvan heeft elke beleggingsonderneming de verplichting om de vakbekwaamheid op adequate wijze zó te regelen dat deze past bij de werkzaamheden die door de beleggingsadviseur worden verricht. Vanzelfsprekend moet die vakbekwaamheid wel aantoonbaar zijn voor de toezichthouder.

Dit open-normmodel is gekozen om (1) beter aan te kunnen sluiten bij de feitelijke werkzaamheden en adviezen, (2) om flexibelere eisen te kunnen stellen bij nieuw optredende producten, methodieken of ontwikkelingen in de financiële markten en (3) vanuit de terechte gedachte dat één, tot in detail door een overheidsorgaan uitgewerkte regeling van eind- en toetstermen nooit de praktische werkelijkheid en veranderbaarheid van alledag kan dekken.

Een diplomastelsel met vooraf tot in detail vastgelegde exameneisen (eind- en toetstermen), aangevuld met verplichte driejaarlijkse PE-examens, waarvan ook steeds weer de exameneisen in detail moeten zijn vastgelegd, mist die flexibiliteit.

Kennelijk is de minister van Financiën er zelf ook van overtuigd, dat dit diplomastelsel met driejaarlijkse PE-examens niet geschikt is om actuele vakbekwaamheid te waarborgen. Juist om die reden heeft hij aan het genoemde diploma-/PE-examenstelsel immers de open norm toegevoegd dat elke financiële dienstverlener, en dus ook elke financieel adviseur/verzekeringsadviseur, ook continu en aantoonbaar over actuele vakbekwaamheid moet beschikken op alle terreinen waarop hij werkzaam is. Als het diploma/PE-examenstelsel zou voldoen, zou die toevoeging niet nodig zijn.”

Onrechtmatig

Van Velzen: “Een adviseur die niet op 1 juli 2015 de voor hem noodzakelijke nieuwe Wft-diploma’s heeft behaald, mag zijn vak niet langer uitoefenen. Datzelfde geldt voor de adviseur die deze diploma’s wél heeft, maar later één van de vele driejaarlijkse PE-examens voor deze diploma’s niet behaalt. Deze adviseur is daardoor niet langer in de gelegenheid om met zijn werkzaamheden als adviseur in zijn levensonderhoud te voorzien. Dat op zich lijkt al onrechtmatig omdat die beslissing op geen enkele wijze gebonden is aan de kwaliteit van de adviesdienstverlening van die adviseur: die kwaliteit is immers in het geheel niet getoetst.

De onrechtmatigheid van deze regeling is zonder meer duidelijk waar de minister heeft laten weten dat beroep tegen de uitslag van de examens niet mogelijk is. Dat betekent dat een financieel adviseur/verzekeringsadviseur waarvan op geen enkele wijze is getoetst of, laat staan aangetoond dat, hij zijn vak onder maat uitoefent, zonder recht op beroep de verdere uitoefening van zijn vak kan worden ontzegd.

Secundair zijn er ook andere onrechtmatigheidsgronden: de regeling zoals deze nu in het Wijzigingsbesluit financiële markten 2013 is uitgewerkt, ontneemt financiële dienstverleners de geldigheid van behaalde diploma’s, althans verplicht hen tot het (proberen te) behalen van nieuwe diploma’s, zonder dat daar enige financiële compensatie voor wordt geboden. Een dergelijke vergaande maatregel is alleen gerechtvaardigd als daar een zwaarwegend maatschappelijk belang tegenover staat.

Dat zwaarwegende maatschappelijke belang ontbreekt. Het huidige diplomastelsel is ongeveer 7 jaar geleden geïntroduceerd en nog per 1 januari 2012 gewijzigd.”

Vertrouwen in CDFD opgezegd

CFD heeft het vertrouwen in het bestuur van het College Deskundigheid opgezegd en de minister van financiën verzocht om een nieuw College samen te stellen. De Commissie FD vindt het “sociaal-maatschappelijke onverantwoord, ongewenst, onrechtvaardig en buiten iedere proportie dat een hele beroepsgroep de vrije beroepsuitoefening wordt ontnomen. De afzonderlijke beroepsorganisaties zijn unaniem in het afwijzen van de beroepsbeperkingen t.a.v. financieel dienstverleners. Het College heeft hier echter geen gehoor voor. Door de inbreng van de brancheorganisaties te negeren dwarsboomt het College het democratisch proces en creëert zij uitval van werkgelegenheid.

Omdat het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening op geen enkele wijze rekening blijkt te houden met de belangen van vakbekwame financieel dienstverleners en de consequenties die dit voor de werkgelegenheid met zich meebrengt heeft CFD het vertrouwen in het College opgezegd en de Minister van Financiën verzocht om een nieuw College samen te stellen dat wel op democratische wijze rekening wil houden met de wensen, aanbevelingen en adviezen vanuit de beroepsorganisaties.

Het Visiedocument is te downloaden van de website van CFD

GEEN REACTIES