Verzekeraars kunnen waterschade Wilnis-achtige dijkdoorbraak dekken

Pixabay

Een adviescommissie van het Verbond van Verzekeraars stelt dat de dekking van brandverzekeringen kan worden uitgebreid naar waterschade als gevolg van een lokale dijkdoorbraak.

Nu is deze dekking nog beperkt tot alleen neerslagschade. De adviescommissie stelt voor om, met betrekking tot neerslag, de bepaling van de hoeveelheid neerslag binnen een bepaald tijdsbestek, omwille van de duidelijkheid voor de consument, te schrappen. Daarnaast acht de commissie het voor verzekeraars ‘haalbaar’ om dekking te bieden tegen overstromingen als gevolg van het falen (bijvoorbeeld dijkdoorbraak of niet goed werkende sluizen) of overlopen van secundaire (regionale/lokale) waterkeringen. In het rapport wordt in dit verband verwezen naar de dijkdoorbraak bij Wilnis in 2003.

Met deze extra dekking kan een eventueel ‘schadegat’, dat kan ontstaan omdat de vergoeding uit de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts), worden gedicht. Strikt genomen vallen dijkdoorbraken als die bij Wilnis namelijk niet onder de Wts. De adviescommissie vindt wel dat deze extra dekking alleen geldt voor de zogeheten ‘secundaire’ waterkeringen. De schade die ontstaat uit het falen van primaire waterkeringen (bij de zee en de grote rivieren) is namelijk dermate groot dat deze de solvabiliteit van verzekeraars in gevaar brengt. Het verschil in dekkingsmogelijkheden voor primaire en secundaire keringen wordt volgens de adviescommissie bepaald door het feit dat secundaire keringen vooral beschermen tegen overstroming van boezems en kanalen. ‘Omdat de hoeveelheid water in boezems en kanalen begrensd is, zijn de gevolgen kleiner dan bij overstroming van een grote rivier, die water blijft aanvoeren.’

Volgens Leo de Boer, directeur Schade van het Verbond, is in de praktijk onduidelijk wanneer de Wts wel of niet van kracht wordt. ‘Verzekeraars die het advies opvolgen kunnen woningeigenaren en bedrijven compenseren die bij een lokale overstroming nu nog tussen wal en schip vallen.’ Het Verbond benadrukt dat het advies van de commissie niet bindend is. ‘Verzekeraars moeten zelf naar de vertaling en gevolgen voor hun eigen portefeuille kijken.’

GEEN REACTIES