Stichting van de Arbeid wil Corona-noodfonds

Stichting van de Arbeid wil Corona-noodfonds

Om onnodige schade aan de economie te voorkomen, roept de Stichting van de Arbeid het kabinet op om direct maatregelen te nemen voor behoud van werkgelegenheid en bedrijvigheid. Een Corona-noodfonds moet de financiële gevolgen van o.a. werktijdverkorting voor vaste krachten en inkomstendaling van flexibele krachten opvangen.

In een brief aan het kabinet pleit de Stichting van de Arbeid voor maatregelen die werkgeversorganisaties, vakbonden en kabinet nu al kunnen nemen. Zo moeten sociale partners snel met elkaar in gesprek om te kijken wat er ondernomen kan worden om werktijdverkortingsaanvragen te voorkomen dan wel zo klein mogelijk te laten zijn. Afgelopen vrijdag bedroeg het totaal aantal aanvragen voor werktijdverkorting ruim 5000, meldde het Ministerie van SZW.

Ook moet gezocht worden naar zoveel mogelijk behoud van de werkgelegenheid van degenen die werkzaam zijn op basis van een flexibel arbeidscontract voor wie geen werktijdverkorting kan worden aangevraagd zoals oproepcontracten, nul-urencontracten, uitzendkrachten en zzp’ers.

Voor werknemers voor wie WTV is aangevraagd moet volledige loondoorbetaling verplicht worden, zodat negatieve inkomenseffecten voor deze werknemers voorkomen worden. “Dit draagt bij aan de benodigde rust.” Om te voorkomen dat bedrijven hierdoor in liquiditeitsproblemen komen, dringt de Stichting van de Arbeid er bij de overheid op aan om gelden beschikbaar te stellen uit een snel op te richten Corona-noodfonds. Ook moet de regelgeving voor WTV zodanig aangepast worden, dat bedrijven niet pas na zes weken worden gecompenseerd door UWV maar al na twee weken. “Vooral het mkb is hiermee gebaat. Dit zal faillissementen voorkomen.”

Een Corona-noodfonds is nodig, aldus de Stichting, omdat sinds de laatste crisis in 2008 de arbeidsmarkt van structuur is veranderd. “Dit heeft onder meer tot gevolg dat een aantal regelingen, bedoeld om een periode van gedwongen inactiviteit financieel te ondersteunen, niet van toepassing is op grote groepen werkenden in de flexibele schil. Terwijl andere maatregelen, zoals deeltijd-WW, door wijziging van de regelgeving niet zonder meer kunnen worden ingezet. Vandaar dat aanpassingen in de regelgeving en beschikbaarheid van extra financiën nodig zijn om te vermijden dat bedrijven en werkenden onnodig in liquiditeitsproblemen komen. Het gaat wat betreft de regelgeving op de korte termijn om aanpassing van de WTV-regeling, ondersteuning aan zzp’ers en werknemers met een tijdelijk, oproep- of uitzendcontract en het afzien van de hoge WW-premie voor sectoren die tijdelijk meer werk hebben.”

Daarnaast verzoekt de Stichting van de Arbeid het kabinet een aantal van de geldende beleidsregels “zodanig soepel toe te passen dat in elk geval voor de duur van de coronacrisis deze regelingen voor een grotere groep getroffen bedrijven en werkenden gelden”.

Bron: Stichting van de Arbeid

GEEN REACTIES