Nieuwe Beleidsregel Deskundigheid van kracht

De Beleidsregel Deskundigheid is op 1 januari 2011 van kracht geworden. Het Meldingsformulier Voorgenomen Benoeming is aangepast. De beleidsregel ziet op deskundigheid van beleidsbepalers van alle ondernemingen die onder de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Pensioenwet (Pw), de Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb) en de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) vallen. Het gaat om ondernemingen die ofwel onder toezicht staan van DNB, ofwel onder toezicht staan van de AFM, ofwel onder gezamenlijk toezicht staan. Met beleidsbepalers worden in deze beleidsregel bedoeld alle personen die op grond van de Wft, Pw, Wvb en Wtt moeten worden getoetst op deskundigheid.

  Na de inwerkingtreding van het voorstel van wet tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers en deskundigheidstoetsing van commissarissen (beoogd per 1 juli 2011) zal deze beleidsregel ook voor commissarissen en leden van de raad van toezicht gelden.

De maatregel wordt binnenkort gepubliceerd, waarna van de websites van DNB en AFM de nieuwe meldingsformulieren zijn te downloaden.

GEEN REACTIES