DNB verscherpt toezicht op toekomstbestendigheid bedrijfsmodellen

рVeel verzekeraars lijken echt ingrijpen uit te stellen, wachten af of zetten hun kaarten voor overleven op nog onbewezen markten.с

DNB wil een goed beeld hebben van de duurzaamheid van de bedrijfsmodellen binnen de verzekeringssector “om zodra dat nodig is effectief en daadkrachtig op te kunnen treden”.

In de brochure ‘Thema’s DNB toezicht 2014’ schrijft DNB: “DNB wil daartoe in de eerste helft van 2014 een heldere visie vormen met betrekking tot de marktontwikkelingen en projecties opstellen. Vervolgens zullen we cijfermatige uitvragen doen bij een selectie van verzekeraars, aangevuld met gesprekken op instellingsniveau.

In de tweede helft van 2014 analyseren we de data en brengen we de toezichtprioriteiten in kaart, zodat onze toezichthouders op basis van actuele informatie en vanuit een onderbouwde visie op de gehele sector effectief kunnen optreden waar dat nodig is.

Sterker risicogebaseerd

“Eind 2013 is een belangrijk akkoord bereikt waarmee de invoering van Solvency II per 1 januari 2016 dichterbij is gebracht. In 2014 zal Solvency II op detailniveau nader moeten worden uitgewerkt en daarom intensiveert DNB het al lopende themaproject ‘voorbereiding op Solvency II’.

Daarnaast worden per 1 januari 2014 in de Wet financieel toezicht (Wft) twee belangrijke wijzigingen doorgevoerd die een meer risicogebaseerd toezicht mogelijk maken, te weten de introductie van de Eigen Risicobeoordeling (ERB) en het Theoretisch Solvabiliteitscriterium (TSC).

DNB zal in 2014 bijzondere aandacht besteden aan deze nieuwe toezichtinstrumenten. Vast staat dat het toezicht op verzekeraars sterker risicogebaseerd zal worden.”

Niet beurs-verhandelbare activa

“Ook voor de verzekeraars wil DNB inzicht verwerven in de totstandkoming van de waardering van niet-beursverhandelbare beleggingen (bijvoorbeeld hypotheekportefeuilles).

De kans is groot dat sommige verzekeraars de waarde te hoog ingeschat hebben, wat in deze tijden van solvabiliteit die onder druk staat des te meer aandacht vraagt. Het waarderingsproces moet zorgvuldig zijn ingericht en tot betrouwbare waarderingen leiden; daarop wil DNB kunnen vertrouwen.

Om die zekerheid te krijgen, onderzoeken we het waarderingsproces bij een aantal verzekeraars. We gebruiken daarbij het interne DNB-normenkader. Op basis van onderzoek van de staten en van toezichtinformatie selecteren we een aantal verzekeraars waar het belang van niet-beurs-verhandelbare activa groot is in relatie tot de gehele balans.”

GEEN REACTIES