AFM geeft inzicht in werkwijze communicatie

De AFM heeft de Werkwijze Communicatie AFM gepubliceerd, die inzicht geeft in de manier waarop zij extern communiceert over de toezichtpraktijk.

De AFM wil, als toezichthouder die verantwoordelijk is voor het bevorderen van eerlijke en transparante financiële markten, ook zelf zo transparant mogelijk zijn over de manier waarop zij haar taken uitoefent. De toezichthouder heeft daarom de Werkwijze Communicatie AFM gepubliceerd, die inzicht geeft in de manier waarop zij extern communiceert over de toezichtpraktijk.

De Werkwijze omschrijft in welke gevallen en hoe de AFM informatie kan verstrekken binnen de wettelijke mogelijkheden en beperkingen die voor haar gelden. Ook maakt de Werkwijze duidelijk hoe signalen aan de AFM kunnen worden gegeven. De AFM onderkent de maatschappelijke behoefte om zoveel mogelijk openheid te geven en verantwoording af te leggen, ook om consumenten en beleggers inzicht te geven in de risico´s in de markt. Uiteraard moet de AFM zorgvuldig zijn in haar communicatie en dus steeds alle betrokken belangen tegen elkaar afwegen.

De Werkwijze sluit aan bij de uitkomsten van het onderzoek door de commissies De Wit en Scheltema. De commissie-De Wit pleitte voor meer transparantie bij de uitoefening van het financiële toezicht. Ook de commissie-Scheltema wees op het belang van verantwoording en openbaarheid bij toezichthouders. Uit onderzoek onder en gesprekken met belanghebbenden blijkt eveneens dat er behoefte bestaat aan meer openheid.

Geheimhoudingsregime

Voor de uitvoering van de Werkwijze is de thans geldende wetgeving leidend. In het jaarverslag over 2009 heeft de AFM geconstateerd dat het wettelijk geheimhoudingsregime de AFM beperkt in de mogelijkheden om te communiceren over haar activiteiten. De AFM zou het daarom ook goed vinden om dit regime tegen het licht te houden, zoals ook door de commissie-De Wit is aanbevolen.

De AFM nodigt belangstellenden graag uit hun reactie te geven op de Werkwijze. Deze kan worden aangepast als het communicatiebeleid en/of de relevante wet- en regelgeving verandert. Ook kan de Werkwijze later worden aangevuld met nieuwe onderwerpen.

GEEN REACTIES