2010 was mager jaar voor verzekeraars

Het totaal resultaat van verzekeraas daalde van 5 tot 2% van de premieomzet, het premievolume nam met 1% af. Toch slaagden verzekeraars erin de solvabiliteit op peil te houden.

Dat blijkt uit het Financieel jaarverslag 2010 van de Nederlandse ver-zekeringsbranche.

Vooral de productie van individuele levensverzekeringen nam af, als gevolg van het algemene economische klimaat, de stagnatie van de woningmarkt, concurrentie met banksparen en de discussie over beleggingsverzekeringen. Het premievolume van de totale levenmarkt daalde met 12% naar 21,5 miljard euro. Het bedrijfsresultaat, uitgedrukt in procenten van de verdiende premie, daalde van 8 tot 1%. Ziektekosten- en inkomensverzekeraars deden het met een resultaatdaling van 3 tot 2% iets minder goed dan in 2009. De sterke concurrentie en oplopende schaden drukten hier het resultaat.

Autopremies lager

De schadesector ontwikkelde zich redelijk stabiel. Het resultaat en het premievolume bleven op totaalniveau nagenoeg gelijk aan dat van het voorgaande jaar. Een uitzondering vormde de sector van motorrijtuigenverzekeraars, waar de hevige concurrentie een daling van de premie per polis (van gemiddeld 345 tot 322 euro) te zien gaf. Het gemiddeld resultaat daalde met 1%. De daling van de premie werd enigszins geflatteerd door het relatief grote aandeel goedkopere ‘groene’ auto’s onder nieuw verkochte voertuigen. Eind vorig jaar gaf De Nederlandsche Bank het signaal dat de autopremies in Nederland niet meer kostendekkend zijn. Sindsdien heeft een aantal verzekeraars de premies aangepast.

Kostenreductie

Het afgelopen jaar stond voor veel verzekeraars in het teken van productvernieuwing, kostenreductie en het efficiënter maken van de bedrijfsvoering. Het personeelsbestand vertoont al jaren een daling van 1% per jaar, maar werd in 2010 met 2,5% verminderd. Alleen al in de sector schadeverzekeringen zorgden efficiencymaatregelen en kostenreducties ervoor dat de bruto bedrijfskosten met tachtig miljoen euro terugliepen. In de levensector werden nieuwe beleggingspolissen geïntroduceerd en bieden verzekeraars via hun bankdochters ook bankspaarproducten aan. De solvabiliteit lag in 2010 in alle geledingen van de bedrijfstak ruim boven het wettelijk vereiste.

Gedragscode

Dit jaar wordt een herziene gedragscode ingevoerd die alle bestaande en nieuwe zelfregulering overkoepelt. De naleving wordt getoetst door een onafhankelijke stichting en klachten komen voor een tuchtraad. De code is opgesteld aan de hand van de vorig jaar vastgestelde kernwaarden ‘zekerheid bieden’, ‘mogelijk maken’ en ‘maatschappelijk betrokken zijn’.

GEEN REACTIES