(Findinet) Disconteringsvoet op fondsniveau niet zo maar in ftk 2

De minister betrekt het CPB bij het doorrekenen van de intergenerationele effecten als op fondsniveau de mate van zekerheid en van risico bepaald kan worden, conform het pensioenakkoord.

Minister Kamp schrijft aan de Tweede Kamer zich te realiseren "dat intergenerationele effecten van groot belang zijn voor de vraag of lusten en lasten evenwichtig over alle generaties worden verdeeld."

Al eerder heeft hij kenbaar gemaakt dat bij het ontwikkelen van een nieuw pensioencontract de wijze waarop moet worden omgegaan met de bestaande pensioenrechten één van de belangrijkste en meest ingewikkelde vragen is. "In dat kader heb ik tevens aangegeven dat een goede afweging zal moeten worden gemaakt tussen het algemene belang en de individuele belangen van alle betrokken deelnemers. Er zal sprake moeten zijn van een evenwichtige belangenbehartiging. Of daarvan sprake zal zijn, is in hoge mate afhankelijk van de invulling van de nieuwe contracten en de wijze waarop met de opgebouwde pensioenrechten wordt omgegaan."

"Gezien het grote belang van deze vraag en de berekeningen die moeten worden gemaakt, zal ik ook het Centraal Planbureau betrekken bij het onderzoek naar de intergenerationele effecten van het pensioenakkoord. Naar verwachting kunnen deze onderzoeken in februari 2012 worden afgerond.
De uitkomsten van het bovengenoemde onderzoek naar intergenerationele effecten worden dan ook in hoge mate bepaald door de gehanteerde vooronderstellingen, bijvoorbeeld wat betreft de hoogte van de disconteringsvoet. Er zijn verschillende scenario’s denkbaar, omdat het pensioenakkoord de mogelijkheid inhoudt om op fondsniveau de mate van zekerheid en van risico te bepalen. Het is dan ook zaak om zorgvuldig met dit vraagstuk om te gaan en geen voorbarige conclusies te trekken.

Dit neemt niet weg dat in de bijlage bij het pensioenakkoord reeds is onderkend dat hantering van een risicovollere disconteringsvoet tot meer indexatieruimte op de korte termijn leidt als gevolg van een hogere aanvangsdekkingsgraad, maar dat hierdoor eveneens de kans op kortingen op de middellange en lange termijn groter wordt. Hierdoor verschuift de balans in de solidariteit tussen generaties. Over de mate waarin dit geval is, zullen de bovengenoemde onderzoeken helderheid moeten verschaffen. De uitkomsten van deze onderzoeken zullen van invloed zijn op de vraag of en hoe opgebouwde pensioenrechten onder het nieuwe contract kunnen worden gebracht en op de inrichting van het financieel toetsingskader, zoals dat voor het nieuwe pensioencontract gaat gelden."

De brief van de minister

GEEN REACTIES