Niet aftrekbaarheid advieskosten geldt ook voor directe aanbieders

De advieskosten terzake lijfrente zijn niet meer aftrekbaar. Datzelfde geldt voor de advies- en distributiekosten van directe aanbieders.

De Kennisgroep Verzekeringsproducten heeft de fiscale gevolgen van de nieuwe beloningsregels nog eens op een rij gezet.

Zoals bekend gaat de staatssecretaris ervan uit dat door het provisieverbod de adviesbeloning geen onderdeel meer uitmaakt van het voor de inkomstenbelasting relevante begrip premie of inleg voor een levensverzekering, een bankspaarproduct of een recht op periodieke uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid. Dit kan uitsluitend nog aan de orde zijn voor zover op grond van overgangsbepalingen door een productaanbieder nog provisie aan een tussenpersoon mag worden betaald.

Bij omzettingen van producten zijn provisies aan tussenpersonen met ingang van 1 januari 2013 eveneens verboden. Als een omzetting tot een nieuwe overeenkomst leidt, komt daardoor een einde aan de werking van eventuele overgangsbepalingen. In een dergelijk geval kunnen met ingang van 2013 daarom geen provisiebedragen meer fiscaal geruisloos ten laste worden gebracht van het omzettingskapitaal. Indien dat toch plaatsvindt, is er fiscaal sprake van een gedeeltelijke afkoop van het product. Dat was ook vóór 2013 al het geval. Bij een lijfrente waarop een fiscaal regime met ingang van 1992 van toepassing is, moet de betreffende instelling dan over het bedrag van de onttrekking loonheffing inhouden tegen het vaste tarief van 52%. Ook is de klant dan op aangifte revisierente verschuldigd.

Als deze gedeeltelijke afkoop bij een kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening- of beleggingsrecht eigen woning (KEW, SEW of BEW) plaatsvindt voordat ten minste 15 jaren premies of inleg zijn voldaan, moet over de gehele waarde of tegoed worden afgerekend en gaat het product over naar box 3.
Als sprake is van een kapitaalverzekering die tot box 3 behoort en waarop nog de Wet IB 1964, tekst met ingang van 1992, van toepassing is, leidt gedeeltelijke afkoop voordat ten minste 15 jaren premies zijn voldaan, tot het verlies van het recht op vrijstelling van de kapitaalsuitkering.

Zelfde regime geldt voor directe aanbieders

Advieskosten en/of distributiekosten die door een directe aanbieder rechtstreeks en afzonderlijk in rekening worden gebracht aan de klant, maken geen onderdeel meer uit van de productprijs. Deze wijziging brengt mee dat het bedrag van die advieskosten en distributiekosten niet meer is aan te merken als een fiscaal relevante premie of inleg of onderdeel daarvan. Dit geldt ongeacht hoe de advieskosten en distributiekosten worden gefactureerd en geïncasseerd (dus ook als de aanbieder deze kosten met de productprijs op één factuur opneemt en in één bedrag incasseert).

Voor een lijfrente of recht op periodieke uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid is het gevolg dat het bedrag van door een directe aanbieder rechtstreeks in rekening gebrachte advieskosten en distributiekosten met ingang van 2013 niet meer als uitgave voor inkomensvoorziening voor aftrek in aanmerking komt.

Op grond van de toezichtwetgeving geldt voor complexe financiële producten dat advieskosten en/of distributiekosten door een directe aanbieder rechtstreeks in rekening moeten worden gebracht aan de klant. Deze kosten mogen dan ook niet bij een omzetting naar een andere productvorm met ingang van 2013 ten laste komen van het omzettingskapitaal. Dit geldt ook als door de omzetting een andere aanbieder optreedt. Ook hier geldt dat als die advieskosten en/of distributiekosten ten onrechte worden onttrokken aan het omzettingskapitaal, fiscaal in zoverre sprake is een gedeeltelijke afkoop van het product.

GEEN REACTIES