OvFD: Laat alle doorlopende provisies per direct uitkeren

In een brief aan informateur Opstelten wijst de OvFD op de desastreuze gevolgen van de balansregeling voor hypotheekkantoren. "De effecten van alle maatregelen gecombineerd met de huidige marktomstandigheden zijn een dodelijke cocktail voor het intermediair. Een groot aantal faillissementen kan alleen afgewend worden wanneer het toekomstige kabinet toestaat dat de aanbieders de doorlopende provisie in één keer uitkeren."

Na de invoering van de inducementregels is er van veel kanten op gewezen dat die de balansregel onnodig maken. De AFM merkt in de Leidraad passende provisie op dat de inducementregels en de balansregel niet altijd goed verenigbaar zijn met elkaar. "Het doel van de balansregel is ervoor te zorgen dat de provisie en het moment van uitbetaling daarvan aan de tussenpersoon beter aansluiten op diens inspanningen. Dit hoeft echter niet te stroken met zijn daadwerkelijke inspanningen. De inducementregels daarentegen gaan uit van passende provisiestructuren, waarbij de beloning juist wel aansluit bij de mate van (daadwerkelijke) inspanning die hier tegenover staat", aldus de AFM.

Andere onderwerpen die in de brief van de OvFD aan de orde komen:

  • Duidelijkheid inzake de hypotheekrenteaftrek
  • Continuering verhoogde kostengrens NHG
  • Verlaging toezichtkosten

Verdiende maar nog niet uitgekeerde balansgelden in eenmaal uitkeren

OvFD herinnert de informateur dat zij destijds al heeft aangegeven dat het intermediair flink getroffen zal worden door de effecten van de adviesmatchregelgeving. "De balans leidt tot een aanzienlijke verslechtering van de liquiditeitspositie van het intermediair. Wij hebben aangegeven dat dit bij een omvangrijk aantal intermediairs leidt tot ernstige liquiditeitsproblemen welke naar verwachting zullen leiden tot bedrijfsbeëindiging. Dit effect wordt nog versterkt door de actuele marktomstandigheden. Daarbij komt dat de lasten voor het intermediair explosief gestegen zijn sinds de invoering van de Wft en het feit dat de toezichtskosten van de AFM enorm gestegen zijn."

IG&H heeft een onderzoek gedaan waarin wordt geconstateerd dat de effecten van alle maatregelen gecombineerd met de huidige marktomstandigheden "een dodelijke cocktail" zijn voor het intermediair. IG&H voorspelt dat tussen de 2.700 en 3.300 intermediairbedrijven verdwijnen als gevolg van de ontwikkelingen op het terrein van de beloning in combinatie met de huidige economische crisis. Als gevolg hiervan zullen zeven- tot negenduizend banen verdwijnen." Wij schatten dat er ongeveer 450 miljoen euro aan verdiende maar nog niet uitgekeerde provisie voor de hypotheekmarkt bij aanbieders staat. De totale markt die onder de adviesmatch valt is echter aanzienlijk groter. Indien deze provisie in eenmaal wordt uitgekeerd aan het intermediair dan levert dat de schatkist al snel enkele honderden miljoenen fiscaal voordeel op. De OvFD vindt de adviesmatchregelgeving een onevenredig zware belasting in het licht van de huidige wettelijke eisen van beloningstransparantie, dienstverleningsdocument en inducementnorm. Het risico van beloninggedreven misselling is zodanig verkleind, dat het geen argument meer kan zijn voor het instandhouden van de adviesmatchregelgeving. Zeker niet nu deze ook nog in strijd is met de inducementnorm, die stelt dat de beloning gerelateerd moet zijn aan de inspanningen die op enig moment worden verricht. Ook de AFM heeft hier inmiddels al melding van gemaakt."

OvFD benadrukt voorstander te zijn van het handhaven van de hypotheekrenteaftrek. Verder pleit de organisatie voor handhaving van de verhoogde kostengrens van de Nationale Hypotheekgarantie, die nu tot 31 december 2010 geldt.

Toetskader Hypothecair Krediet

De door de AFM voorgestelde maatregelen veroorzaken onrust op de toch al moeizame woningmarkt, aldus OvFD. "De beperking van de individuele vrijheden en beslissingsmogelijkheden van de consument/aspirant-woningkoper zullen naar onze mening de aspirant-woningkoper nog onzekerder maken. Dit komt bovenop de onrust als gevolg van de discussie over de hypotheekrenteaftrek. De OvFD vindt het nu niet het juiste moment om deze voorstellen door een demissionaire minister wettelijk te laten verankeren."

GEEN REACTIES