AFM stelt informatieregels op voor vergelijkingssites

Wat doet de site voor de consument, waar verdient die aan, hoe komt de vergelijking tot stand en hoe volledig is de vergelijking?

De AFM verlangt dat financiële dienstverleners die een vergelijkingssite exploiteren consumenten gemakkelijk vindbare en begrijpelijke informatie verstrekken waarin antwoord wordt gegeven op deze vragen.

Vergelijkingssites moeten ‘redelijkerwijs relevante informatie’ geven aan consumenten en hen hierover ‘duidelijk’ informeren. Het moet voor consumenten duidelijk zijn welke waarde zij kunnen hechten aan (het resultaat van) een vergelijking.

De AFM geeft in een toelichting aan hoe de sites aan deze informatieplichten kunnen voldoen.

Waar verdient de site aan?

“ Om te beoordelen welke waarde aan de vergelijking kan worden gehecht, moet de consument ook kunnen begrijpen of er oorzaken bestaan die de resultaten van de vergelijking beïnvloeden, bijvoorbeeld het niet opnemen van bepaalde partijen. Dit kan aan de orde zijn wanneer u van verschillende aanbieders of adviseurs een andere vergoeding ontvangt voor dezelfde dienst.

De AFM is van mening dat een consument daarom moet weten dat u een beloning ontvangt voor de dienst die wordt verleend. Het gaat hierbij niet zozeer om de hoogte van de beloning maar om de structuur.

Het moet duidelijk zijn of er een vergoeding wordt ontvangen van aanbieders of adviseurs voor het doorgeven van leads, offerteaanvragen, de aankoop van een product of dienst via de website, of het opnemen van producten in de vergelijking. Ook moet duidelijk zijn hoe deze beloning is opgebouwd (bijvoorbeeld een vaste of variabele vergoeding).”

Op de site moet – makkelijk vindbaar – uitgelegd worden hoe de vergelijking tot stand komt.

“De vraag die hiervoor beantwoord moet worden is: wordt er alleen vergeleken op basis van prijs, of spelen ook andere factoren zoals productkenmerken, kwaliteit of gemaksoverwegingen (zoals de mogelijkheid tot direct afsluiten van het product via de website) een rol, en zo ja, welke?”

Volledigheid

“Om tot een weloverwogen keuze te kunnen komen, is het voor consumenten belangrijk dat zij weten waarom bepaalde aanbieders wel in het overzicht zijn terug te vinden en andere aanbieders niet.”

Geen keuzevelden vooraf aanvinken

“Op verschillende websites worden keuzevelden vooraf automatisch voor de consument ingevuld. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer bij opening van het invulformulier voor autoverzekeringen het keuzeveld van de dekking al op ‘WA + casco (all risk)’ staat.

De AFM vindt het belangrijk dat de consument zelf de keuzemogelijkheden invult en zo wordt gedwongen actief over zijn (financiële) situatie in relatie tot het product na te denken en zelf keuzes te maken. Het is daarom onwenselijk dat variabelen op basis waarvan de vergelijking tot stand komt vooraf worden ingevuld.”

GEEN REACTIES