Overstromingsverzekering in 2025 : WAT EEN SLECHT IDEE!

Vervolg op onze publicatie d.d. 29 augustus 2018

Blijkens een publicatie in het AD van 14 februari 2022 heeft het Verbond van Verzekeraars weer eens een plan opgevat om schade als gevolg van een overstroming verzekerbaar te maken.
“Een woordvoerder van het Verbond Van Verzekeraars. ,,De situatie in Limburg was een echte eyeopener. Ook politici zien dat dit beter moet worden geregeld.’’ Aldus het AD.

KLETSKOEK
Vervolgens wordt een fabeltje uit de kast getoverd : “De rijksoverheid haalde bovendien een speciale compensatieregeling van stal, die formeel gezien niet bedoeld was voor een ramp van dit type.

Onverzekerbaar? 
Wij weten niet wie deze woordvoerder is, maar wij willen hem of haar er wel even op wijzen dat de WTS indertijd is ontworpen om bij dergelijke rampen te voorzien in een adequate schadevergoeding, althans als dat risico onverzekerbaar is. Bepaalde verzekeraars hebben in 2019 op eigen merites besloten om een stukje van dat risico te gaan dekken. Daardoor werd het risico te Limburg dus verzekerbaar.
Zoals ASR op 15 oktober 2019 kopte (zie artikel) :

“A.S.R. BREIDT ALS EERSTE VERZEKERAAR OVERSTROMINGSDEKKING UIT
Met deze de overstromingsdekking zijn de particuliere en zakelijke klanten van A.S.R. vanaf 1 januari 2020 verzekerd voor schade door NEERSLAG die onvoorzien het gebouw is binnengedrongen.” Aldus het persbericht.

HELAAS :
A.S.R. biedt echter nog steeds geen dekking indien de wateroverlast is veroorzaakt door het falen van een primaire waterkering zoals een dijk of oever. En dus valt het gebruik van de term “overstromingsdekking” in dit geval onder volksverlakkerij door A.S.R.
Zie voor meer details de genoemde publicatie, waarin wij gewaarschuwd hebben voor de gevaren van rivieren die buiten hun oevers treden etc.

NEERSLAG
En toen gebeurde het : Als gevolg van bovenmatige aanvoer van NEERSLAG uit hoger gelegen gebieden, ontstond er een overstroming in de Ardennen en in Limburg.
Een overstroming in vlak gebied is vanzelfsprekend heel naar, maar een overstroming in een gebied met heuvels en dalen, heeft verstrekkende gevolgen voor het
landschap : EROSIE.

Maar ASR kon dekking niet meer ontkennen, want het ging om water dat ooit NEERSLAG was geweest. En als gevolg daarvan werd de WTS buiten werking gesteld: de  schade was verzekerbaar.

Aangezien slechts een handjevol Limburgers een verzekering bij A.S.R. hadden afgesloten, bleef de schadelast voor A.S.R. beperkt tot een paar honderd miljoen. Omdat de WTS uitsluitend schade dekt die het gevolg is van een onverzekerbare schade, konden de meeste Limburgers geen beroep doen op de WTS. En toen heeft het Kabinet zich dus ruimhartig opgesteld met wederom een waardeloze regeling die abominabel werd uitgevoerd door de RVO.

Nu stellen dat De rijksoverheid een speciale compensatieregeling van stal haalde, die formeel gezien niet bedoeld was voor een ramp van dit type, is niets minder dan geschiedvervalsing. Verzekeraars als ASR zijn ongecoördineerd en zonder ruggenspraak met deskundigen een dekking gaan bieden die grote gevolgen heeft gehad voor velen. En niet in de laatste plaats voor hun eigen resultaten. Toch behaalde ASR een goed bedrijfsresultaat in 2021 : pagina. Daarin geen woord over de schadelast ten gevolge van de neerslag.

30 jaar geleden riep Minister Zalm hen daartoe al op: NOS. En dat resulteerde in een plan hadden zij in 1995 : zie nieuwsuitzending: RTL. Belofte maakt schuld!

Verplichte verzekering

En nu is het Verbond van Verzekeraars dus van plan om alsnog een verzekeringsvorm in het leven te roepen voor schade die het gevolg is van een overstroming. Een verplichte verzekering dus. Zodat ASR haar neerslagdekking weer kan uitsluiten.

Waarom is dat een slecht idee?
Dat is een slecht idee, omdat er dan weer talloze gevaren ongedekt blijven, omdat de geldpoelen niet worden samengevoegd. Schade als gevolg van een overstroming is immers niet het enige onverzekerde gevaar is dat men in Nederland te duchten heeft.
Wat dacht u van:
Schade door aardbevingen zoals die welke Limburg trof in 1992 : AARDBEVING
Schade als gevolg van een de “te droge dijk” breuk bij Wilnis : DROGE DIJK
Denk maar eens aan de enorme schade die het gevolg was van INSLAG HAGELSTENEN
Of een vliegtuigbom die spontaan explodeerde : EXPLOSIE WOII
Terrorisme of schietpartijen zoals in Alphen aan den Rijn: TERRORISME
Exploderende stenen die onze dampkring binnendringen : METEORIET RUSLAND &
Meteoriet in Nederland
Schade als gevolg van kruiend ijs : 2021 IJSSELMEER
Instortende mijnschachten / zoutkoepels : SINKHOLE
Instorten door extreme sneeuwval : SNEEUWDRUK
Uitval van een nutsbedrijf/ineenstorting van energievoorziening : ZONDER STROOM
Grootschalige milieuschade zoals in Moerdijk 2011 : MILIEUSCHADE
Een Cyberaanval die grootschalige problemen veroorzaakt : CYBERSCHADE
Zo ook schade als gevolg van bevingen, die
veroorzaakt worden door winning van brandstoffen: GRONINGEN

Ook stormschade treft doorgaans velen gelijktijdig : STORMSCHADE

Collectieve Schadeoorzaken
Dat is de naam wij wij sedert 1994 bezigen voor schade die veroorzaak is door een evenement dat velen treft. Een verzameling video’s over zulke gebeurtenissen, hebben wij op een speciale pagina geplaatst. Zie: Collectieve Schadegebeurtenissen

GELDPLAS VOOR TERRORISME
Verzekeraars waren er als de kippen bij om schade als gevolg van terrorisme
nog explicieter uit te sluiten op nationaal niveau, nadat het WTC was aangevallen meet vliegtuigen. Er werd een Pool opgericht en deze pool was bedoeld om de omvang van de totale dekking te beperken voor verzekeraars.
Een geldplas die wordt gevuld met premie, maar die uitsluitend wordt aangesproken als er schade is ontstaan door terrorisme.

GELDPLAS VOOR MILLENNIUMSCHADE
Verzekeraars waren er ook als de kippen bij om schade als gevolg van de eeuwwisseling alsnog voor lopende polissen van de dekking uit te sluiten. Er werd een Pool opgericht en deze pool was bedoeld om de omvang van de totale dekking te beperken voor verzekeraars.
Een geldplas die wordt gevuld met premie, maar die uitsluitend wordt aangesproken als er schade is ontstaan door het millenniumprobleem.

NU WEER EEN GELDPLAS VOOR OVERSTROMING
Met andere woorden : het oprichten van een nieuwe Pool waarmee schade door een overstroming tot een beperkte omvang kan worden gedekt, is wederom een doekje voor het bloeden. En helpt alleen als je getroffen wordt door een overstroming.
Wederom ontstaat er:
Een geldplas die wordt gevuld met premie, maar die uitsluitend wordt aangesproken als er schade is ontstaan door het een overstroming.

CATASTROFE RISICO POLIS
In 1983 is het initiatief genomen om een verzekeringsvorm samen te stellen waarmee  schade als gevolg van collectief ervaren oorzaken kon worden gedekt.
Het idee achter deze verzekeringsvorm was dat er een grote geldpoel ontstaat waaraan men op vrijwillige basis kan deelnemen. En dat dit verzekeringsproduct wordt aangeboden door alle verzekeraars. Die kunnen daarin desgewenst ook naar draagvermogen participeren.

STORMSCHADE ERKENNEN ALS COLLECTIEVE SCHADEGEBEURTENIS
Schade als gevolg van storm is een risico dat alle verzekeraars reeds vergoeden.
Alle verzekerden betalen al vele jaren lang premie voor deze verzekeringsvorm.
In 1994 heeft ondergetekende bij Het Verbond van Verzekeraars gepleit voor een verzekeringsvorm waarbij ook het risico van stormschade deel zou uitmaken van de dekking tegen schade door een collectief gevaar.
Het begin van een geldpoel die wordt gevuld met premie, maar die uitsluitend wordt aangesproken als er schade is ontstaan door een collectief gevaar.

Verzekeraars zouden dus moeten pleiten voor een wettelijk verplichte uitsluiting voor
het verzekeren van schade door storm, tenzij de client wil deelnemen aan de Pool ter dekking van collectieve schadegebeurtenissen.

Meer informatie over de geschiedenis van de Catastrofedekking treft u hier aan: CATASTROFE RISICO POLIS VAN 1994

GEEN REACTIES