Collectieve gevaren : Schade door een meteoriet zeker niet denkbeeldig

Augustus 2018 : meteoriet ontploft boven Alabama

Augustus 2018
Inwoners van Alabama (VS) schrikken zich een ongeluk als ze een enorm felle lichtflits/meteoriet door de lucht zien razen. Zie Videoverzekeraars

Februari 2013:
Volgens de Russische autoriteiten zijn bij deze meteorietinslag minstens 950 gewonden gevallen.
Er zijn toen 110 mensen in het ziekenhuis opgenomen, overwegend kinderen.
Verzekeraars in gebreke
Ook zijn bijna 3.000 gebouwen beschadigd, waaronder medische faciliteiten, scholen en peutertuinen en een zinkfabriek. De meeste gewonden vielen door rondvliegend glas. Zie Video  verzekeraars
De brokstukken van de meteoriet vielen neer op ongeveer 200 kilometer van de regiohoofdstad Tsjeljabinsk, bij de stad Satka, op ongeveer 1.500 kilometer van Moskou.  
Op amateurbeelden is een grote vuurbol te zien, of zijn immense rookpluimen te zien in de atmosfeer.

CATASTROFE RISICO POLIS
In 1994 introduceerde Verzekeringsbedrijf Eurolloyd (v/h Lugt Sobbe & Co) de
Catastrofe Risico Polis.
Tot dat moment dekten verzekeraars met hun schadeverzekeringen een vergoeding voor schade indien het in de polis genoemde object wordt getroffen door een specifiek gevaar.
Zoals het geval is bij
– een brand,
– een inbraak of diefstal,
– een breuk van een leiding van de CV,
– een aanrijding etc.
Het gaat dan dus  om schade die is toegebracht aan het verzekerde object, zoals
– het verzekerde bedrijf,
– uw auto,
– uw woning,
– uw boot,
– uw fiets.

Collectieve schadeoorzaken
Verzekeraars hebben altijd een groot probleem gehad met het verzekeren van gevaren die velen gelijktijdig kunnen treffen.
Zoals het geval is bij :
– overstroming na een wolkbreuk,
– overstroming na breuk van een kanaal-dijk,
– overstroming na breuk van een hoofdwaterleiding,
– overstroming na breuk van een zeewering,
– overstroming nadat een rivier buiten haar natuurlijke oevers is getreden,
– spontane explosie van een vliegtuigbom uit WO-2,
– aanslag door terroristen of een willekeurige schietpartij door een “Lone Wolf”,
– inductie,
– storm,
– instorten van daken als gevolg van sneeuwdruk of waterdruk,
– neerstorten van een vliegtuig,
– inslag van een meteoriet,
– een aardbeving zoals recent te Lombok,
– instorting van een oude mijnschacht, of zoutkoepel,
– een beving die het gevolg is van de winning van aardgas of aardolie,
– een milieuramp,
– atoom-reactie,
– kruiend ijs.
– datum-gerelateerde storingen zoals het millenniumprobleem,
– Cybercrime.

Anti-selectie
Het probleem dat verzekeraars hebben met de verzekering tegen schade als gevolg van dergelijke gebeurtenissen, wordt veroorzaakt doordat zij bang zijn voor anti-selectie.
M.a.w. dat:
* alleen zij die in Limburg wonen, interesse hebben voor een verzekering die schade dekt als een mijnschacht zou instorten.
* alleen zij die achter een dijk wonen, interesse hebben voor een verzekering die het risico dekt van het risico van overstroming na een dijkbreuk.
* alleen zij die om en nabij Roermond wonen, interesse hebben voor een verzekering
die schade dekt als gevolg van een aardbeving.
* evenals het feit dat alleen Groningers die boven de aardgasvelden wonen belangstelling zullen hebben voor schade als gevolg van aardschokken.
* zij die in een heuvelachtig gebied wonen, hebben mogelijk belangstelling voor schade als gevolg van wolkbreuken.
enz. enz.
In een eerdere publicatie heb ik reeds uitvoerig uit de doeken gedaan hoe ik gekomen ben tot het ontwikkelen van een gelimiteerde verzekeringsvorm die al deze risico’s dus dekt. Want aanvullende verzekeringscapaciteit was nog niet binnen bereik.
In 1994 heb ik de toenmalige directie van Het Verbond van Verzekeraars uitgenodigd om samen op te trekken en kort daarop ging het al mis: video
Het voorstel :
De Catastrofe Risico Polis zou dan via alle verzekeraars onder eigen label kunnen worden aangeboden en omdat er geen sprake kon zijn van anti-selectie, konden alle verzekeraars dan via participaties deelnemen in de dekking: Co-assurantie zoals ook op de assurantiebeurzen gebruikelijk was bij het verzekeren van omvangrijke fabrieken. In dat geval zouden verzekeraars de risicodekking voor stormschade moeten schrappen uit de lopende polissen, omdat deze dan voortaan gedekt zouden worden door de CRP. Idem m.b.t. inductieschade en schade door meteorieten.

Ongekend financieel draagvlak
Door samen te werken, zou niet alleen een ongekend financieel draagvlak ontstaan, maar zo kon tevens de voorlichting en met name de coördinatie bij schade goed worden voorbereid. De directie van Het Verbond reageerde enthousiast, maar de verzekeraars wezen het plan resoluut af.
Zie onze publicatie : Klik hier

De Catastrofe Risico Polis werd toch geïntroduceerd in 1994 en was van meet af aan  razend populair bij het intermediair in het hele land : eindelijk had men eens een innovatief verzekeringsproduct dat zulke collectieve schadeoorzaken voortaan wel zou dekken!
Carenz-periode
Om te voorkomen dat men de polis pas zou afsluiten als er een potentieel gevaar dreigde, kon de polis pas van kracht worden nadat een inloop-periode was verstreken.
Catastrofes die tijdens deze periode ontstaan, waren dan dus niet gedekt.
Dat was ook de reden dat wij de polis uit de markt haalden. Toen duizenden mensen zich gelijktijdig meldden toen het water in de grote rivieren een potentieel gevaar konden opleveren (evacuaties van de Betuwe etc.), zag ik geen andere uitweg,
want knollen voor citroenen verkopen wij niet
Om te voorkomen dat Eurolloyd zich in geval van schade moest beroepen op de inloop-periode, heb ik besloten tot nader order helemaal geen nieuwe polissen meer af te sluiten. Dan wek je dus ook geen valse verwachtingen!

Vele keren hebben verzekeraars en Het Verbond te kennen gegeven dat men een adequate oplossing voor risicodekking zal aanbieden.
Zie video en video

Maar tot op dit moment heeft men niet meer gedaan dan het scheppen van verwachtingen. Binnenkort zal ik wederom een bezoek brengen aan Het Verbond. Ik zal dan een ultieme poging doen om verzekeraars te doen inzien dat alleen een collectieve aanpak zal leiden tot een betaalbare verzekeringsvorm die op vrijwillige basis kan worden afgesloten.

Atoompool
Al eerder hadden verzekeraars bedacht dat in geval van een kernreactie de schade
zo groot zou zijn, dat dit risico geen deel kon uitmaken van de standaard dekking.
De atoompool was een feit.

Terrorismepool
Dat terroristen veel schade kunnen veroorzaken, bleek wel uit de aanslag op het WTC en op andere objecten in de USA. Ogenblikkelijk zagen verzekeraars het potentiële gevaar voor hun bedrijfsresultaten en dus werd het toenmalige kabinet verleid toe te staan dat schade als gevolg van terrorisme voortaan beperkt gedekt zou zijn.
Onbegrijpelijk verhaal
In iedere brievenbus werd een onbegrijpelijke circulaire gestopt en daarmee werd gecommuniceerd dat dit risico voortaan geen deel meer uitmaakte van de standaard verzekeringsdekking van alle lopende polissen.
Een hoogst opmerkelijke gang van zaken. Zeker mede omdat de folder namens alle verzekeraars is verspreid. Ook namens verzekeraars die wel bereid waren dit risico te dekken. Zoals Eurolloyd in volmacht voor Lloyd’s Underwriters.
De Terrorisme Pool was een feit.

Millenniumgevaar
Vervolgens maakten verzekeraars zich zorgen over de kans dat ten tijde van de overgang van het jaar 1999 naar 2000 mogelijk faxen spontaan tot ontbranding zouden komen, alarminstallaties onbruikbaar werden en fabrieken tot stilstand zouden komen, de CV installaties zouden uitvallen.
Zie video
Het probleem was in kaart gebracht, de millenniumpool was een feit.

Milieupool
Dat omvangrijke schade kon ontstaan als gevolg van een milieuramp, dat was klip en klaar. Een specifieke Milieuschadeverzekering werd in het leven geroepen en de Milieupool was een feit.

Verarming van de branche
Het separaat onderbrengen van specifieke gevaren binnen een pool is dan wellicht wel een praktische oplossing voor dat moment, maar het leidt per definitie tot een verarming van de branche als geheel. Juist door al deze gevaren te dekking d.m.v. een daartoe strekkende verzekeringsvorm, ontstaat interesse om daarvoor ook een premie te betalen. En de particulier of de ondernemer die zich niet wil verzekeren tegen deze gevaren, die maakt die keuze zelf. Het gaat hier immers niet om een verzekeringsvorm waaraan men verplicht moet deelnemen!

Pareldieven
Intussen hebben verzekeraars hun verzekeringsvoorwaarden ook wel eens verbeterd.
Nadat het toenmalige kabinet akkoord is gegaan met een collectieve uitsluiting voor schade als gevolg van datum-gerelateerde storingen, is het Verbond akkoord gegaan met een uitbreiding van de dekking voor schade die het gevolg is van wolkbreuken.

En zo werd de eerste parel gestolen uit het mandje dekkingen van de Catastrofe Risico Polis (CRP).


Vervolgens hebben veel verzekeraars besloten om schade als gevolg van het instorten van daken als gevolg van sneeuwdruk mee te verzekeren.

En het stelen gaat door
Recent heeft Het Verbond van Verzekeraars bekend gemaakt dat verzekeraars nu ook bereid zijn om schade als gevolg van dijkbreuken zoals bij Wilnis standaard te dekken.
En wederom steelt men een parel uit het mandje van de CRP.

Gevaarlijke gang van zaken
Iedere keer als men weer een parel steelt uit het mandje van de CRP, wordt het verzekeren tegen collectieve schadegebeurtenissen verder bemoeilijkt.
Juist door bereid te zijn zulke gevaren op collectieve wijze in één product aan te bieden, zal de bereidheid ontstaan om daarvoor premie te betalen.

Heb je geen CRP afgesloten ?
Dan heb je dus ook geen dekking voor stormschade, vliegtuigschade, meteorieten of inductie.
En dat vooruitzicht zal velen motiveren om toch deel te nemen aan de collectieve verzekeringsvorm zoals wij die bij Eurolloyd hadden ontwikkeld.
Ik spreek nu reeds de hoop uit dat de leden van Het Verbond zich realiseren dat zij zelf als pensioenbelegger wellicht het meeste gebaat zijn bij een adequate verzekering die collectieve schade aan hun investeringen en eigendommen of hypotheken zal dekken.

OPROEP AAN ALLE VERZEKERAARS
Ik roep de leden van Het Verbond dan ook bij deze op zich voor 18 september in positieve zin bij het Verbond van Verzekeraars uit te spreken over de collectieve verzekering van schade door gebeurtenissen die velen gelijktijdig kunnen treffen.
En niet in de laatste plaats : de verzekeraars zelf !

 

 

GEEN REACTIES