Eén uniforme rekenwijze voor uitvoeringskosten pensioen

Het kabinet heeft geen bezwaar tegen de motie die de regering vraagt te waarborgen dat pensioenfondsen en verzekeraars de uitvoeringskosten uniform berekenen.

In een brief aan de Tweede Kamer herinnert staatssecretaris Klijnsma eraan dat het ontwerpbesluit pensioencommunicatie voorschrijft dat alle pensioenuitvoerders op de website de volgende informatie over de uitvoeringskosten moeten verstrekken:

  • administratieve uitvoeringskosten,
  • kosten van vermogensbeheer en
  • transactiekosten.

De motie Van Weyenberg (D66) gaat verder.

Deze motie verzoekt de regering te waarborgen dat bij inwerkingtreding van de wet de uitvoeringskosten van pensioenfondsen en pensioenverzekeraars niet alleen openbaar worden gemaakt, maar dat daarbij ook één uniforme rekenwijze wordt gebruikt zodat uitvoeringskosten met elkaar kunnen worden vergeleken.

Klijnsma zegt in de brief dat de regering deze motie als een aansporing ziet “om zich te blijven inzetten voor het vergroten van de transparantie en de verdere uniformering en vergelijkbaarheid van uitvoeringskosten. Ook het kabinet hecht aan verdergaande transparantie en uniformiteit van de uitvoeringskosten en ziet dat hier nog zeker winst te behalen valt. Gezien deze duiding laat ik het oordeel over de motie aan uw Kamer.” Waarmee de kans groot is dat de motie wordt aangenomen.

Actuele rekenrente

Een ander onderwerp dat in de brief aan de orde komt is de rekenrente.
Helma Lodders (VVD) vindt het onjuist om bij DC-regelingen uit te gaan van een vaste rekenrente van 4%waardoor op het UPO te hoge pensioenbedragen worden weergegeven.

De staatssecretaris wijst erop dat in de huidige UPO’s een rekenrente van 2,2% wordt aangehouden, een verlaging die door pensioenuitvoerders zelf is doorgevoerd.

Wel zal zij contact opnemen met de Pensioenfederatie en het Verbond. “Daarbij zal ik onder meer aan de orde stellen of het niet mogelijk is uit te gaan van de actuele rekenrente, die de betrokken pensioenuitvoerder hanteert bij de aankoop van pensioen.”

En: “Voor mensen die relatief kort voor de pensioendatum staan, is het nodig dat zij op de hoogte zijn van de pensioenbedragen gebaseerd op de actuele rekenrente. Ik ga ervan uit dat met deze aanpak op een eerlijke wijze gecommuniceerd zal worden over de te verwachten pensioenuitkering op basis van een DC-regeling.”

GEEN REACTIES