Aangenomen amendementen en moties bij Wet Pensioencommunicatie

Het wetsvoorstel Pensioencommunicatie is door Tweede Kamer aangenomen met diverse aanpassingen en moties.

Het wetsontwerp is op diverse punten aangepast door het aannemen van de volgende wijzigingsvoorstellen:

Amendementen

Amendement nr. 9: Deelnemers mogen ten hoogste één keer per jaar mogen wisselen tussen digitale en schriftelijke communicatie.

Amendement nr. 16: Informatie over de pensioenregeling, de uitvoeringskosten, het jaarverslag en de jaarrekening moet in ieder geval beschikbaar zijn voor de deelnemer, gewezen deelnemer, gewezen partner of pensioengerechtigde, dus niet voor iedereen op een openbare website van de pensioenuitvoerder.

De volgende moties zijn aangenomen:

Motie 19 verzoekt de regering te onderzoeken of verschillende informatiekanalen (zoals het UPO, het pensioenregister, de website van pensioenuitvoerders en Pensioen-1-2-3) kunnen worden geharmoniseerd en of de derde pijler kan worden toegevoegd aan het Pensioenregister

Motie 20 verzoekt de regering te waarborgen dat bij inwerkingtreding van de wet de uitvoeringskosten van pensioenfondsen en pensioenverzekeraars niet alleen openbaar worden gemaakt, maar dat daarbij ook één uniforme rekenwijze wordt gebruikt zodat uitvoeringskosten met elkaar kunnen worden vergeleken

Motie 21 verzoekt de regering om een variant gebaseerd op de verwachte AOW-leeftijd in het pensioenregister op te nemen

Motie 23 verzoekt de regering communicatiekanalen te verkennen waarin werknemers meer inzicht krijgen in het absolute bedrag aan pensioenpremie dat de werkgever voor hen betaalt

Motie 27 roept de regering op zo spoedig mogelijk brede voorlichting te geven over de nieuwe wijze van communiceren over het pensioen

GEEN REACTIES