Wijzigingswet met algemene zorgplicht door Senaat aangenomen

De Wijzigingswet Financiële Markten 2014 is als hamerstuk door de Eerste Kamer aangenomen. Daarmee is de tekst van o.m. het algemene zorgplichtartikel definitief.

Artikel 4:24a luidt vanaf 1 januari 2014:

1. Een financiëledienstverlener neemt op zorgvuldige wijze de gerechtvaardigde belangen van de consument of begunstigde in acht.

2. Een financiëledienstverlener die adviseert, handelt in het belang van de consument of begunstigde.

3. De Autoriteit Financiële Markten geeft met betrekking tot het eerste en tweede lid slechts toepassing aan artikel 1:75 bij evidente misstanden die het vertrouwen in de financiëledienstverlener of in de financiële markten kunnen schaden.

4. Onze Minister zendt binnen drie jaar na de inwerkingtreding van dit artikel aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van dit artikel in de praktijk.

(pag. 22)

Zie voor een toelichting op deze tekst: Minister preciseert grenzen algemene zorgplicht in Wft

Informatiesysteem beroepskwalificaties

In het nieuwe artikel 4:9a Wft wordt bepaald dat er een informatiesysteem inzake beroepskwalificaties komt. Dit bevat een systematisch geordende verzameling van gegevens met betrekking tot de vakbekwaamheid van adviseurs, en de door hen behaalde beroepskwalificaties, erkende beroepskwalificaties of afgelegde examens. Het informatiesysteem heeft tot doel aan erkende exameninstituten en aan de minister, gegevens te verstrekken.

(pag. 22)

In artikel 4:9 vervallen de instituten voor permanente educatie die tot 1 januari 2014 nog de bevoegdheid hebben certificaten af te geven (pag. 21)

GEEN REACTIES