Waar de AFM bij verzekeraars en adviseurs in 2015 extra op let

De AFM heeft de Agenda 2015 gepubliceerd. Hieronder de doelstellingen voor 2015 voor zover die betrekking hebben op het toezicht op verzekeraars en adviseurs/bemiddelaars.

Klantbelang centraal bij productaanbieders

1. De AFM krijgt meer inzicht in welke mate de grote banken en verzekeraars (G11) het klantbelang in gedrag en cultuur hebben verankerd en deelt dat inzicht met hen.

Om te blijven monitoren hoe ver de G11 zijn, en om de juiste interventies te blijven doen, kiezen we voor de komende jaren voor een vernieuwde aanpak. Deze aanpak omvat meer maatwerk. De aanpak geeft ons meer inzicht in wat wij en de sector nog moeten doen om de duurzame verankering van het KBC (klantbelang centraal) in gedrag en cultuur te realiseren. Bovendien helpt dat ons om vast te stellen of de AFM en de sector het juiste ook op de juiste manier doen.

2. De AFM zet de grootste aanbieders per productgroep aan tot verbetering door te meten in welke mate zij het KBC in beleid en praktijk hebben verankerd. Hierbij wordt gestreefd naar een hogere Klantbelang Dashboard score dan de gemiddelde score van 2013 (3,5).

3. De AFM bevordert dat meer producten en diensten van productaanbieders voldoen aan de wensen en behoeften van klanten en samenleving.

Door daarbij maatschappelijke stakeholders (waaronder klanten) te betrekken, kan de tegendruk van consumenten(organisaties) toenemen. Hierbij onderhouden wij contact met de NVB en het Verbond over de initiatieven die zij in dit kader ontplooien, zoals het Keurmerk Klantgericht Verzekeren en het tuchtrecht voor bankiers.

4. De AFM bevordert dat productaanbieders beter in staat zijn het KBC te vertalen naar hun eigen organisatie, dit zelfstandig te meten en hierover te communiceren.

Ondernemingen kijken nog onvoldoende zelfstandig en proactief naar hun producten en dienstverlening. We bevorderen daarom dat aanbieders beter in staat zijn het klantbelang te vertalen naar hun eigen organisatie en dit te meten. En wij verwachten op deze punten meer eigen initiatief vanuit de sector.

Kwaliteit financiële dienstverlening

1. De AFM stimuleert de verbetering van de kwaliteit van financiële dienstverlening. Onder kwaliteit verstaan we financiële dienstverlening die eerlijk, veilig en passend is voor de consument.

2. De AFM stimuleert dat nieuwe bedieningsconcepten het belang van de klant centraal stellen. Dat betekent dat deze bedieningsconcepten aansluiten bij de wensen en behoeften van de klant.
3. De AFM bevordert een zuiver marktmodel. Binnen een zuiver marktmodel rekenen productaanbieders eerlijke prijzen voor advies en distributie en passen zij, in de geest van het provisieverbod, geen ongewenste sturing toe. Ook stellen ze financiële dienstverleners in staat hun klanten goed te kunnen bedienen.

4. De AFM krijgt meer inzicht in de behoeften van consumenten. Het is van belang om te begrijpen of het huidige palet aan vormen van dienstverlening voldoende aansluit bij de wensen en behoeften van consumenten. Ook willen we begrijpen welke oriëntatiemogelijkheden een consument nodig heeft wanneer hij de markt voor financiële dienstverlening betreedt.

5. De AFM krijgt meer inzicht in de cultuuromslag van adviseurs en bemiddelaars. Het is van belang te begrijpen welke kansen en belemmeringen aanwezig zijn in de cultuur om kwalitatief goede financiële dienstverlening te leveren aan de consument.

Schadelijk en malafide gedrag

1. De AFM treedt op tegen malafide partijen en gaat bewuste schadelijke gedragingen, zoals misleidende en/of agressieve handelspraktijken, tegen.

2. De AFM treedt op tegen schadelijke financiële producten en diensten met een misleidend karakter.

3. De AFM treedt op tegen partijen die zonder de benodigde vergunning actief zijn.

4. De AFM legt constructies die erop gericht zijn wet- en regelgeving te ontduiken, zoals ontduiking van de vergunningplicht of stromanconstructies, bloot en gaat deze tegen.

5. De AFM weert niet-integere bestuurders.

6. De AFM gaat betrokkenheid van partijen bij belangenverstrengeling en (financiële) criminaliteit (zoals witwassen en fraude) tegen.

7. De AFM treedt op tegen recidivisten en veelplegers: natuurlijke personen die herhaaldelijk schadelijk en/of malafide gedrag hebben vertoond.

8. De AFM gaat schadelijke verdienmodellen tegen. Dit zijn verdienmodellen die de belangen van consumenten ernstig schaden en die vrijwel uitsluitend gericht zijn op het innen van een vergoeding bij consumenten.

GEEN REACTIES