Premiekortingsregeling oudere werknemers wordt misbruikt

Werkgevers laten in onderling overleg oudere werknemers uit dienst treden om ze na een korte WW-periode weer in dienst te nemen.

Het VVD-Tweede Kamerlid Anne Mulder geeft in Kamervragen aan dat deze praktijken zich voordoen. “Werkgevers besluiten samen met werknemers om door middel van een beëindigingovereenkomst een oudere werknemer uit dienst te laten treden om vervolgens dezelfde werknemer (na een heel korte periode in de Werkloosheidswet (WW) van soms een dag) weer in dienst nemen om zo een premiekorting te ontvangen.”

Minister Asscher beaamt dat: “Bij de Belastingdienst zijn signalen bekend dat deze situatie zich voordoet. Niet bekend is op welke schaal en of dit plaatsvindt door middel van beëindigingsovereenkomsten. Ik ben van mening dat de beschreven situatie evident onwenselijk is.”

Asscher spreekt van een maas in de wet en die zo spoedig mogelijk te dichten. Hij zal de werkgevers hierop aanspreken.

Het gaat om een premiekorting die werkgevers ontvangen voor het in dienst nemen van oudere werklozen.

“Bent u bereid om de regeling dusdanig te wijzigen dat bij het gebruik van de premiekortingsregeling bekeken wordt of de werknemer in het recente verleden (bijvoorbeeld minder dan één jaar geleden) in dezelfde functie bij het hetzelfde bedrijf werkzaam was?”, vraagt Anne Mulder.

De minister: “Uw suggestie om te toetsen of de werknemer eerder in dezelfde functie bij het bedrijf werkzaam was, zal ik daarbij meewegen.”

Ultimo augustus 2013 bedroeg het aantal lopende mobiliteitsbonussen voor oudere werknemers (50+) 35.200. Over het gebruik in 2014 wordt in de Monitor Arbeidsmarkt van mei 2015 gerapporteerd.

GEEN REACTIES