Volmachtbeloning met 10% omlaag? Dan mag agent verzekeringsgegevens delen.

Pixabay

In het gisteren gepubliceerde VSV-akkoord komt het Verbond van Verzekeraars de NVGA toch tegemoet op het punt van het delen van klantgegevens wanneer de volmachtbeloning wordt verlaagd.

Uitgangspunt bij de VSV-overeenkomst is dat gevolmachtigd agenten verzekeringsgegevens mogen delen wanneer de volmachtgever (de verzekeraar) de voorwaarden of premiestelling van een verzekering aanpast of wanneer de verzekeraar bijvoorbeeld een groep klanten niet meer via het volmachtkanaal wil verzekeren. Het eerste punt gaat verder dan de aanvankelijke overeenkomst, waarbij de gevolmachtigde alleen gegevens mocht delen wanneer een verzekering werd beëindigd door de maatschappij.

In het gisteren gepubliceerde akkoord is er een uitzondering aan toegevoegd. Deze uitzondering hangt samen met de vaste volmachtbeloning. Wanneer de volmachtgever besluit de vaste beloning eenzijdig met tenminste 10% te verlagen, dan heeft de gevolmachtigd agent óók het recht de verzekeringsgegevens te delen (voor zover ze betrekking hebben op het vaste beloningsdeel) en de verzekeringen eventueel onder te brengen bij een andere volmachtgever. Verder is in dit verband van belang dat de volmachtgever tenminste zes maanden van te voren de korting op de beloning aan de agent moet meedelen.

Met deze toevoeging komt het Verbond in elk geval voor een deel tegemoet aan een belangrijke eis van de NVGA. Dit punt was voor de gevolmachtigd agenten zo belangrijk dat de onderhandelingen over een VSV eind vorig jaar stuk liepen. NVGA-voorzitter Ron Gardenier zei hierover op de laatste nieuwjaarsbijeenkomst: ‘Op het vlak van data-eigendomschap is wederkerigheid noodzakelijk om de positie van gevolmachtigd agenten te versterken. Het kan en mag namelijk niet zo zijn dat eenzijdig bepalingen worden opgelegd dan wel volmachtvergoedingen worden gewijzigd zonder hierover met elkaar in gesprek te gaan en over en weer gelijke rechten te hebben.’ Dit voorjaar gingen beide partijen toch weer om de tafel zitten, onder leiding van ‘mediator’ IG&H.

De vraag is uiteraard wel hoe deze beloningskwestie in de praktijk gaat uitpakken. Er is voor een eenzijdige verlaging van 10% gekozen omdat dit volgens de partijen als ‘impactvol’ wordt gezien. Een eenzijdige verlaging van 9,5% is dat dus blijkbaar niet, terwijl het qua ‘impact’ niet heel veel verschilt. Desalniettemin zegt NVGA-voorzitter Gardenier verheugd te zijn met het feit dat de partijen op 1 lijn zijn gekomen.

Andere interessante punten in de nieuwe VSV hebben betrekking op zelf ontwikkelde producten en pools. Wanneer een gevolmachtigde een door hemzelf ontwikkeld product onder wil brengen bij een andere volmachtgever, mag de gevolmachtigde de verzekeringsgegevens delen met een andere maatschappij. En bij nieuwe toetreders tot een pool mag de gevolmachtigde de gegevens met betrekking tot de in de betreffende pool gesloten verzekeringen met een beoogde opvolgende volmachtgever delen.

GEEN REACTIES