Stijgende omzet, dalend resultaat voor Monuta in turbulent jaar

Meer marktaandeel maar dalend resultaat voor Monuta

Corona heeft het financiële resultaat van Monuta negatief beïnvloed. Als gevolg van de pandemie en de genomen maatregelen steeg het aantal verzorgde uitvaarten, maar daalde de brutomarge per uitvaart. In het verzekeringsbedrijf lag de focus op een groter aantal uitkeringen aan nabestaanden, introductie van nieuwe verzekeringsproducten en de turbulente renteontwikkelingen. Het financieel resultaat daalde fors, maar de totale premieomzet in het verzekeringsbedrijf steeg met 3%, van ca. € 195 miljoen naar een kleine € 201 miljoen.

In Duitsland steeg de premie-omzet met circa 5% van ongeveer € 30 miljoen naar € 32 miljoen. In Nederland steeg deze met ruim 2% van € 165 miljoen naar afgerond € 168 miljoen, aldus het vandaag gepubliceerde jaarverslag.

Portfolio vernieuwd
In 2020 is het gehele verzekeringsportfolio van Monuta vernieuwd. De belangrijkste vernieuwende elementen zijn ’keuze-vrijheid bij naturaproducten’ en ‘variabele premie’. Klanten kunnen sinds afgelopen jaar bij Monuta een natura uitvaartverzekering afsluiten waarbij geen sprake meer is van pakketlijstjes. De premie daalt bij een stijgende rente en gaat omhoog bij een dalende rente. Monuta loopt dus minder renterisico op deze producten.

De verkoopvolumes zijn conform vooraf gestelde verwachtingen – die iets lager lagen dan de productievolumes uit het verleden. Monuta heeft in 2020 aan bruto ruim € 405 miljoen nieuwe uitvaartverzekeringen afgesloten en nieuw verzekerd kapitaal geproduceerd; in 2019 was dit € 564. Hiervan is € 323 miljoen in Nederland geproduceerd (2019: € 419) en € 82 miljoen in Duitsland (2019: € 145).

Dat dit helemaal niet zo slecht is, blijkt uit de door Monuta opgevoerde kwartaalrapportages van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS): de markt voor nieuw afgesloten uitvaartverzekeringen is in 2020 met 12% gekrompen ten opzichte van 2019. In deze markt is het marktaandeel nieuwe productie van Monuta gedaald van 28% naar ruim 25%.

De verzekeraar gaat er verder van uit dat de kwaliteit van de aanwas van nieuwe uitvaartpolissen onder controle is. Een belangrijke indicator hiervoor is het aantal in het eerste jaar vertrekkende klanten (eerstejaars royement); dit is binnen de gestelde doelstelling gebleven. Het totale royement over de portefeuille neemt overigens steeds verder af en ligt nu op het historisch lage niveau van 1,1%.

Financieel resultaat
Naast de hogere omzet droegen kostenreducties positief bij aan het resultaat van het Uitvaartbedrijf. Het Verzekeringsbedrijf zag echter zijn winstbijdrage dalen door met name een stijging van de uitkeringslast als gevolg van de oversterfte in 2020. Het totale operationele resultaat (dit is het resultaat voor belastingen, exclusief (on)gerealiseerde koersresultaten van beleggingen en herwaardering van vastgoed) bedroeg in 2020 € 8 miljoen, een daling van € 2,6 miljoen ten opzichte van 2019.

Het financieel resultaat voor belastingen en na resultaat deelnemingen werd ook dit jaar sterk beïnvloed door ongerealiseerde koerswinsten op de belegging in een renterisico-mitigerend fonds. Deze koerswinsten zijn een gevolg van de rentedaling en worden niet meegenomen in de boekhoudkundige waardering van Monuta’s verzekeringsverplichtingen. Het financieel resultaat voor belastingen kwam zo uiteindelijk uit op € 208 miljoen positief (2019: €246 miljoen).

Solvabiliteitsratio
De solvabiliteitsratio van Monuta Verzekeringen N.V. komt eind 2020 uit op 156%, een daling ten opzichte van 2019 van 12 procentpunt. Dit is onder andere beïnvloed door de kapitaaleisen van de nieuwe productie. Een andere oorzaak van de daling was de aanpassing van de DNB-EIOPA-curve waarmee de voorzieningen verplicht moeten worden doorgerekend onder het Solvency-raamwerk (de afname van de zogenaamde ultimate forward rate (UFR)). De gedaalde rentes hadden slechts beperkt invloed op de ratio.

Bron: Monuta

GEEN REACTIES