Premietransparantie zorgverzekeraars kan niet worden afgedwongen

Wat betreft premiehoogte zouden zorgverzekeraars meer transparantie mogen bieden ten aanzien van geboekt rendement en de bestemming daarvan.

Dit schrijft minister Edith Schippers aan de Tweede Kamer als reactie op een motie van Hanke Bruins Slot (CDA). Daarin vroeg zij de minister om samen met zorgverzekeraars te komen tot een uniform kader voor de wijze waarop verzekeraars inzicht bieden in de besteding van het behaalde rendement.

De minister is van mening dat zorgverzekeraars op dit gebied transparanter kunnen zijn: “Slechts een aantal zorgverzekeraars geeft inzicht in de totstandkoming van de nominale premie. Deze verzekeraars geven inzicht in de kosten, teruggave van rendementen, behaalde beleggingsresultaten en risico-opslagen.” En: “In de communicatie van de nominale premies 2014 geven zorgverzekeraars aan dat rekening gehouden is met behaalde rendementen. Een enkele zorgverzekeraar kwantificeert de besteding van behaalde rendementen.”

Wat leidt tot de conclusie: “Mijns inziens zouden zorgverzekeraars meer transparantie mogen bieden ten aanzien van het geboekte rendement en de bestemming ervan. Ik zie de hoogte van de inzet van reserves als een belangrijk element in de transparantie die verzekeraars zouden moeten nastreven. Dit sluit aan bij wat in Motie Bruins Slot wordt gevraagd. Een kwantificering van de beleggingsopbrengsten en de bestemming ervan is een tweede aspect waar ik ruimte zie voor verbetering. Er is maar één zorgverzekeraar die bij de publicatie van de premie 2014 inzicht heeft gegeven in behaalde beleggingsopbrengsten.”

Toch zal de minister de motie niet uitvoeren, omdat dat juridisch onuitvoerbaar is. Het is niet mogelijk om regels te stellen aan de wijze waarop zorgverzekeraars met hun verzekerden communiceren over de totstandkoming van de premie en de wijze waarop rendementen uit voorgaande jaren hierin zijn verdisconteerd. Vanuit Europeesrechtelijk perspectief kunnen private partijen niet gedwongen worden hun prijs- of premieopbouw voor een nog komend jaar te openbaren. Dit levert strijd op met de Europese Schaderichtlijnen.

Deze Europese Schaderichtlijnen zijn enerzijds bedoeld ter bescherming van kopers van verzekeringsproducten en anderzijds ter bevordering van een “level playing field” bij de grensoverschrijdende mededinging tussen verzekeringsondernemingen.
Ten einde het vrij verkeer van schadeverzekeringen binnen de Europese Unie mogelijk te maken, bevatten de richtlijnen onder meer geharmoniseerde regels over de financiële bedrijfsvoering van schadeverzekeraars en de door deze aan te houden solvabiliteitsmarges en reservevorming.

“De richtlijnen beperken de mogelijkheden tot regulering van het verzekeringsbedrijf voor de lidstaten. Voor onderwerpen die door de richtlijnen zijn geharmoniseerd hebben lidstaten in principe geen speelruimte meer. Zo verbieden de artikelen 6, 29 en 39 van de Derde Schaderichtlijn een lidstaat om een stelsel in te voeren van systematische mededeling van tarieven die de verzekeraar wil gaan gebruiken in haar betrekkingen met verzekeringnemers. Dit beginsel van tariefvrijheid is door het Europees Hof van Justitie bevestigd in jurisprudentie.”

Transparantie over uitgaven

Schippers is tevreden over de wijze waarop zorgverzekeraars communiceren over de besteding van de premie. Dat gebeurt op een toegankelijke en begrijpelijke manier. “Veel zorgverzekeraars kiezen er voor om aan de hand van één euro premie transparantie te bieden in de uitgaven van de financiële middelen die aan hen zijn toevertrouwd. Uitgaven worden over het algemeen uitgesplitst naar zorgprestaties, zoals bijvoorbeeld ziekenhuiszorg, geneesmiddelen, huisartsenzorg en geneeskundige geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast wordt aangegeven welk deel van de premie wordt besteed aan bedrijfskosten en opbouw van (wettelijke) reserves.”

GEEN REACTIES