Portefeuilleoverdracht Conservatrix door DNB was niet mogelijk, aldus DNB

© DNB

Toezichthouder DNB vroeg deze week het faillissement aan van Conservatrix omdat de verzekeraar niet kon voldoen aan de voorwaarden voor resolutie door DNB.

Dat komt naar voren uit het feitenrelaas van de toezichthouder dat gisteren is gepubliceerd. Hoewel algemeen bekend was dat Conservatrix er slecht voor stond, kwam het faillissement toch als een verrassing voor de polishouders.

Uit het feitenrelaas blijkt dat volgens de nieuwe wetgeving omtrent het faillissement van een verzekeraar (ingegaan op 1 januari 2019) zowel de faillissementscurator als DNB gerechtigd zijn om de portefeuilleoverdracht te regelen van Conservatrix. In het geval DNB dit zou kunnen doen, dan zou Conservatrix aan drie voorwaarden moeten hebben voldoen. Conservatrix voldeed aan twee van de drie, maar niet aan de derde: ‘de afwikkeling (door DNB) is in het algemeen belang’. DNB heeft naar eigen zeggen vastgesteld dat resolutie (door DNB) niet in het algemeen belang is. De toezichthouder licht dit niet verder toe.

Een blik in de wet leert dat resolutie door DNB in ‘het algemeen belang’ is wanneer bij liquidatie van een verzekeraar in faillissement de belangen van de polishouders onvoldoende worden beschermd. DNB is derhalve van mening dat de aangestelde faillissementscurator de belangen van de polishouders voldoende kan borgen. Het wordt in de wet daarentegen niet duidelijk hoe deze bescherming er uit zou moeten zien en om welke (kwantitatieve) waarborgen het zou moeten gaan.

Daarnaast is er volgens DNB bij Conservatrix geen sprake van ‘grote maatschappelijke gevolgen’, ‘significante nadelige gevolgen voor de financiële markten’ en is er ook geen inzet van financiële middelen door de overheid. Waren die er wel geweest dan zou resolutie door DNB wel in het algemeen belang zijn geweest.

Dit alles was in november al duidelijk, zo blijkt uit het feitenrelaas. Op 11 november heeft de rechtbank aan DNB toestemming gegeven om het faillissement voor te bereiden. In deze voorbereidingstijd heeft DNB een marktverkenning laten uitvoeren door een externe corporate finance deskundige om te komen tot een overdracht van de portefeuille van Conservatrix. Het is aannemelijk om te veronderstellen dat partijen die deze portefeuille willen overnemen, zullen eisen dat polisvoorwaarden moeten worden aangepast (en dus uitkeringen versoberd). Tot nu toe hield de directie van Conservatrix dit tegen, blijkt uit het feitenrelaas.

Wanneer de curatoren nu toch de polisvoorwaarden willen aanpassen in het kader van een overdracht, dan moet aan DNB advies worden gevraagd. Maar, stelt DNB, de curatoren zijn niet aan dat advies gebonden. Ook wanneer DNB een versobering niet of niet volledig zou steunen, kan de curator dat toch doordrukken. In die zin is het de vraag of polishouders bij de curatoren beter af zijn dan bij DNB.

De verwachting is volgens DNB dat de (met Conservatrix) overeengekomen verzekerde bedragen ‘niet volledig kunnen worden uitgekeerd en dat wijzigingen in de voorwaarden van de verzekeringen nodig zijn om een portefeuilleoverdracht te realiseren’. Maar DNB spreekt niet uit of dit wenselijk is en of de rechten van polishouders daarmee te zeer worden aangetast.

GEEN REACTIES