(Findinet) Nieuwe gedragscodes en protocollen voor verzekeraars

De leden van het Verbond van Verzekeraars hebben een flink aantal gedragscodes en protocollen aangenomen, o.m. de Code Duurzaam Beleggen.

De Code Duurzaam Beleggen bindt het beleggingsbeleid van leden van het Verbond aan duidelijke regels. Volgens algemeen directeur van het Verbond Richard Weurding wordt duurzaamheid het sleutelwoord voor de komende periode voor de sector. Hij is daarom blij dat de code die met ingang van 2012 in werking treedt, is aanvaard.

Nederlandse verzekeraars beheren in totaal een bedrag van circa 356 miljard euro aan belegd vermogen en horen daarmee tot de grootste beleggers. De code schrijft leden van het Verbond de United Nations Principles for Responsible Investment voor. Dat betekent dat verzekeraars in hun beleggingen milieu-, sociale en governance-aspecten moeten betrekken. Ook zullen verzekeraars de tien VN-principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en anticorruptie moeten respecteren. Daarnaast verbiedt de code beleggingen in controversiële wapens.

Bovendien nam de Algemene Ledenvergadering van woensdag 21 december 2011 het Protocol Verzekeraars & Criminaliteit aan. Dit protocol regelt en structureert sectorbreed en op individueel niveau de georganiseerde aanpak van (verzekerings)criminaliteit. Dit protocol maakt duidelijk dat de strijd tegen verzekeringscriminaliteit geen enkele vrijblijvendheid meer duldt omdat het aan verzekeraars een groot aantal verplichtingen oplegt.

Hiernaast aanvaardden de leden

een vernieuwde Gedragscode Persoonlijk Onderzoek,

een vernieuwd Protocol Verzekeringskeuringen en

een Protocol bij claims op Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Al deze –voor een deel bindende- (zelf)reguleringen hebben tot doel de belangen van de klant te verbeteren en diens positie te versterken.
Klantbelang voorop

Voorzitter Ronald Latenstein benadrukte dat voor komend jaar de maatschappelijke functie van verzekeraars, het klantbelang, met stip op één blijft staan. “Van groot belang is dat we het klantbelang een stevige plek blijven geven in onze vereniging”, hield Latenstein de aanwezige verzekeraars voor. “Daarnaast moeten we, juist in deze spannende tijden van de eurocrisis, heel goed kijken naar het langetermijnperspectief van de sector: waar liggen kansen, waar kunnen we innoveren?”

Zekerheid

Het bieden van zekerheid wordt de komende tijd door de economische storm een stevige uitdaging. In dat kader blijft het van groot belang dat de sector het langetermijnperspectief in de gaten houdt: de maatschappelijke functie van verzekeraars als collectief. “Die vergen naast een lange adem, ook creativiteit en constructieve samenwerking met overheid en maatschappelijke organisaties”, aldus Latenstein.

GEEN REACTIES