Mogelijkheden AFM bij generieke zorgplicht ingekaderd

AFM kan op grond nieuwe Wft-zorgplichtartikel alleen ingrijpen bij evidente misstanden die een directe oplossing vergen.

In het wetgevend overleg tussen minister Dijsselbloem en de commissie Financiën van de Tweede Kamer is een nuancering aangebracht in het artikel over de generieke zorgplicht dat per 1 januari 2014 in de Wft wordt opgenomen. Via een amendement worden de mogelijkheden van de AFM nader gepreciseerd.

Hoe het nieuwe artikel precies gaat luiden is nog niet bekend. Wel lijkt er overeenstemming te bestaan over de strekking van de tekstwijziging. Uitgangspunt moet zijn dat eventuele misstanden bestreden worden via aanpassingen in een algemene maatregel van bestuur, het gaat dan vooral om het Bgfo.

Alleen als er op kortere termijn moet worden ingegrepen en de misstand ‘evident’ is, kan de AFM op grond van het nieuwe artikel een aanwijzing geven. Volgt de marktpartij die aanwijzing niet op, dan kan de toezichthouder een bestuurlijke boete opleggen.

Het is niet de bedoeling dat de AFM op grond van een incident richtsnoeren gaat uitvaardigen.

Wel kan de toezichthouder door het publiceren van de afwegingen op grond waarvan zij is opgetreden de markt duidelijk maken wanneer sprake is van een misstand.

Het ministerie wil voorkomen dat het generieke zorgplichtartikel tot verstarring – een ‘afvinkcultuur’- leidt in de markt. Dit wordt goed gemonitord, zegde Dijsselbloem toe, en na twee jaar geëvalueerd.

Hoewel duidelijk werd tijdens het overleg dat het artikel in feite niets toevoegt aan de generieke zorgplicht zoals die is geregeld in het burgerlijke recht en ook niet aan de specifieke bepalingen in het publieke recht, zal het artikel toch worden ingevoerd, zij het dus in gewijzigde vorm.

Zie ook: Kabinet blijft vasthouden aan algemene zorgplicht in Wft

GEEN REACTIES