Verbond, Adfiz en OvFD werken aan model-SWO

Verbond, Adfiz en de OvFD verkennen of het mogelijk is om te komen tot een raamwerk voor een samenwerkingsovereenkomst.

De brancheorganisaties streven er naar om – met inachtneming van de wettelijke kaders – een raamwerk te ontwikkelen dat als uitgangspunt de wensen en behoeften van de klant heeft en vanuit dat perspectief voor alle partijen de dienstverlening en de verantwoordelijkheden vanzelfsprekend helder maakt.

“Klanten willen goede en passende financiële dienstverlening. Wanneer een klant een financieel ad-viseur/bemiddelaar inschakelt, dan is een goede samenwerking tussen aanbieder en advi-seur/bemiddelaar vanzelfsprekend”, aldus de branche-organisaties.

Met de voortgaande rolontvlechting tussen verzekeraar en de financieel adviseur treedt de financieel adviseur richting de aanbieder steeds nadrukkelijker op als directe vertegenwoordiger van de klant. Dat vraagt om een nieuwe benadering van de samenwerking tussen aanbieder en de financieel ad-viseur.

Het Verbond, Adfiz en de OvFD stellen vast dat in de markt diverse partijen reeds gesprekken voe-ren over deze materie. De organisaties benadrukken dat partijen een eigen afweging moeten maken om de lopende gesprekken al dan niet voort te zetten.

GEEN REACTIES