Kabinet krijgt Witteveen en excedentwetten niet door Senaat

Weekers en Klijnsma zullen de wetsvoorstellen moeten aanpassen en opnieuw moeten indienen bij beide Kamers.

De Eerste Kamer blijft bij de kritiek op de wetsvoorstellen Witteveen 2015 en pensioenbijspaarregeling. Dat betekent dat de staatssecretarissen Weekers en Klijnsma niet kunnen rekenen op een meerderheid in de senaat. Zij hebben het niet op een stemming laten aankomen, maar nemen de wetsvoorstellen terug naar het kabinet ‘voor nader beraad’. De Eerste Kamer heeft hen daarbij de boodschap meegegeven dat ze niet hoeven terug te komen met enig pleisterwerk. De senatoren eisen fundamentele wijzigingen. Dat betekent dat de wetsvoorstellen inhoudelijk aangepast moeten worden en dat houdt in dat eerst weer de Tweede Kamer zich moet uitspreken over de gewijzigde versie.

Te verwachten is dat de verlaging van het Witteveenkader minder fors zal uitvallen en ergens zal uitkomen tot 1,85% en 2%. De budgettaire ruimte daarvoor zal gezocht moeten worden buiten het pensioendossier. Verder dient het kabinet er met harde hand voor te zorgen dat door de verlaging van het Witteveenkader de premiepremies zullen dalen. Feitelijk betekent dit dat de premiehoogte niet meer in vrijheid door sociale partners kan worden vastgesteld. Uiteraard zal het wettelijk kader die vrijheid niet formeel opheffen. Gekozen wordt voor een omweg, waarbij DNB moet constateren dat als de premieverlaging niet tot stand komt er geen sprake is geweest van een evenwichtige belangenafweging.

Er zal snel een wetje gemaakt worden waardoor DNB in dat geval nieuwe instrumenten krijgt om dan zware sancties op te leggen aan de pensioenfondsen. Zie ook: Witteveenwijziging leidt tot premieverlaging, desnoods kwaadschiks.

Wat Findinet schreef in juni is nu werkelijkheid geworden: De regering heeft het afschieten van het pensioenbijsparen aan het parlement overgelaten.

Weekers accepteerde de kritiek op de onuitvoerbaarheid en de scheve kosten-batenuitkomst gulhartig. Tot grote onvrede van de Eerste Kamer suggereerde de staatssecretaris dat hij het belang van het sociaal akkoord gesteld heeft boven de kwaliteit van de wetgeving.

Als sociale partners volharden in deze constructie zal het wetsvoorstel waarschijnlijk terugkeren in de vorm van een volledig vrijwillige bijspaarregeling.

GEEN REACTIES