Kwestie-Krol: NN kwam informatieplicht premieachterstand niet na

Het feit dat Krol geen pensioenpremie afdroeg hoeft niet te betekenen dat de werknemers alle premieaanspraken kwijt zijn.

Vandaag onthult de Volkskrant dat gedurende verschillende perioden de werkgeverspremie voor de ex-medewerkers van de Gaykrant niet zijn afgedragen aan pensioenverzekeraar Nationale-Nederlanden. NN erkent in hetzelfde artikel dat zij het personeel nooit heeft ingelicht over het niet afdragen van hun premie. “De werkgever betaalde een klein deel van de premie wél; het deel waarin het overlijden van de werknemers werd verzekerd. De pensioenpremie zelf betaalde hij inderdaad niet. Daar hebben we hem meermalen in brieven op aangesproken, maar het personeel niet”, aldus een quote uit de Volkskrant.

De krant van Krol heeft gedurende diverse perioden het werkgeversdeel niet betaald, namelijk tussen 2004 en 2007 en in het jaar 2009. “Daardoor hebben de oud-medewerkers nu een pensioengat van vier of vijf jaar.” De vraag is of dit niet een te snelle conclusie is.

De Pensioenwet is op 1 januari 2007 in werking getreden. Voor die tijd had de werkgever de plicht om de werknemers te informeren dat er een betalingsachterstand is opgetreden. De praktijk wees echter uit dat de werkgever die verplichting veelal niet nakwam. De werknemers kwamen er niet zelden pas na lange tijd achter dat de opbouw van hun pensioen gestaakt was.

Daarom legt de Pensioenwet deze verplichting per 1-1-2008 exclusief op de schouders van verzekeraars en ontslaat de werkgever daarvan.

Verzekeraars dienen alle deelnemers individueel te benaderen en hen ervan op de hoogte te stellen dat de werkgever de premie niet heeft voldaan. De wetgever zegt ook iets over het moment dat een dergelijke mededeling gedaan mag worden: dat mag niet onmiddellijk gebeuren als de werkgever niet betaald heeft, maar op het moment dat de betalingsachterstanden daadwerkelijk gevolgen hebben voor de pensioenaanspraken en -uitkeringen.
Daarom koppelt de wet de informatieplicht aan het premie vrijmaken of het vervallen van de pensioenaanspraken.

Het enkele feit dat de werkgever de premie niet voldoet, is geen vrijbrief voor de verzekeraar om dat aan de deelnemers te melden. Daarvoor is tevens nodig dat de verzekeraar zich eerst aantoonbaar heeft ingespannen om de achterstallige gelden alsnog binnen te krijgen.

Eerst na drie maanden nadat hij de deelnemers over de betalingsachterstand heeft geïnformeerd, mag de verzekeraar overgaan tot het laten vervallen of premie vrijmaken van de verzekering. Vervolgens beperkt de wet de terugwerkende kracht: de verzekeraar mag het premievrij maken of laten vervallen van de pensioenverzekering maximaal tot vijf maanden laten terugwerken, gerekend vanaf het tijdstip dat de deelnemers op de hoogte zijn gesteld.

Nationale-Nederlanden is volgens eigen zeggen in de Volkskrant deze informatieverplichting niet nagekomen.

Het ziet er dus naar uit dat de premieachterstanden die ontstaan zijn na 1 januari 2008 niet kunnen leiden tot een korting op de pensioenaanspraken.

Zie ook ‘Betalingsachterstand’ op de Findinet Kennisportal Pensioen

GEEN REACTIES