Gevolmachtigde Promovendum moet derde-arbiter benoemen bij geschil over schade laminaat

Gevolmachtigde Promovendum moet derde-arbiter benoemen bij geschil over schade laminaat
© Pixabay

Centraal Administratiekantoor Dordrecht B.V., gevolmachtigde van Promovendum, komt uit op een bedrag van € 350,- aan schade na lekkage op een laminaatvloer. De contra-expert van de verzekerde taxeert € 4400,-. De Geschillencommissie van het Kifid bepaalt dat de gevolmachtigde de consument € 1.066,40 aan kosten voor contra-expertise moet vergoeden, alsmede €50,- aan buitengerechtelijke incassokosten. Ook moet gevolmachtigde een derde-arbiter benoemen om tot een definitief schadebedrag te komen.

Dit bepaalt de Geschillencommissie van het Kifid in een niet-bindend advies. De consument had zich tot het Kifid gewend uit onvrede over de afhandeling van schade op diens inboedelverzekering. Het betreft plaatselijke schade aan de laminaatvloer door een niet goed doorlopende afvoer in de keuken van zijn woning.

De consument is van mening dat Gevolmachtigde een onjuist schadebedrag heeft vastgesteld en vorderde dat een contra-expert wordt ingeschakeld. Gevolmachtigde wees dit verzoek af. Consument schakelde vervolgens zelf een contra-expert in, met behulp van Schadecoach, die een hoger schadebedrag heeft vastgesteld.

Gevolmachtigde had, zonder expert, naar eigen inzicht een schadevergoeding berekend van € 121,50. Na afschrijving begrootte hij een restwaarde van € 8,10 en dit bedrag uitgekeerd aan Consument. Na protest van Consument heeft Gevolmachtigde dit bedrag verhoogd, eerst naar €150,- en daarna naar € 350,-.

Het verschil in schadebedragen zit o.a. in het feit dat de gevolmachtigde vindt dat Consument genoegen moet nemen met drempels, zodat alleen het beschadigde deel van de keuken kan worden vervangen en van de rest van de vloer in de woning kan worden afgescheiden. De consument wil dit niet.

Ook is er onenigheid over de ouderdom van de vloer. De gevolmachtigde weerspreekt de claim van de consument dat de vloer nog ‘als nieuw’ is; volgens hem is een afschrijving wel degelijk gerechtvaardigd.

Verzekeringsvoorwaarden
De Commissie stelt voorop dat de Verzekeringsvoorwaarden voorschrijven dat de schadeomvang door experts wordt vastgesteld tenzij het schadebedrag in onderling overleg wordt vastgesteld. Deze laatste mogelijkheid is in het onderhavige geval niet aan de orde. Gevolmachtigde had dus de door Consument ingeschakelde deskundige niet mogen passeren.

Het verweer van de gevolmachtigde dat van hem niet kan worden verlangd dat hij experts inschakelt en de kosten daarvan vergoedt omdat de schade beperkt is, wordt niet gehonoreerd. In het geval dat de contra-expert zich niet kan verenigen met het door Gevolmachtigde begrote schadebedrag, dient conform de Verzekeringsvoorwaarden nog een derde expert te worden benoemd die de schade-omvang bindend vaststelt, tegen vergoeding van diens redelijke kosten door Gevolmachtigde.

De Commissie overweegt met Consument dat Gevolmachtigde de door Consument ingeschakelde gemachtigde, Schadecoach, niet mocht passeren. De Commissie kan daaraan echter geen sanctie verbinden.

Consument heeft een bedrag van € 1.016,40 aan expertisekosten geclaimd, dat door Gevolmachtigde niet is betwist. Dit bedrag wijst de Commissie daarom toe, evenals €50 buitengerechtelijke kosten, conform de Vergoedingsregeling buitengerechtelijke incassokosten van Kifid.

Bron: Kifid

GEEN REACTIES