Evaluatiecommissie gaat gang van zaken rond Conservatrix onderzoeken

Curatoren Conservatrix verhogen uitkeringen naar 80%

Er is een Evaluatiecommissie benoemd die het faillissement van levensverzekeraar Conservatrix gaat onderzoeken. Dit heeft Minister Hoekstra van Financiën vorige week bekendgemaakt. De commissie bestaat uit twee leden: mw. mr. P.F.M. (Pauline) van der Meer Mohr en dhr. R. (Roelof) Konterman.

De commissie heeft tot taak onderzoek te doen naar de handelwijze van DNB en het Ministerie van Financiën ten aanzien van Conservatrix bij de overdracht aan Trier Holding B.V. en in de periode daarna tot aan het faillissement. Ook gaat de commissie onderzoeken of het wettelijke kader toereikend is geweest. De commissie verricht het onderzoek naar eigen inzicht.

Pauline van der Meer Mohr is onder andere non-executive director bij HSBC, voorzitter van de Monitoring Commissie Corporate Governance, voorzitter van de raad van commissarissen van EY Nederland LLP en lid van de Commissie Kapitaalmarkt van de AFM. Tot 2020 was zij onafhankelijk lid van de externe toetsingscommissie van DNB. Roelof Konterman is onder andere adviseur en toegevoegd lid van de raad van commissarissen van het Erasmus MC en van de raad van commissarissen van de Griekse verzekeraar Interamerican, Hij was tot januari 2021 lid van de raad van commissarissen van Zilveren Kruis en was tot eind 2018 vice-voorzitter van de raad van bestuur van Achmea.

In het instellingsbesluit van de commissie staat een aantal onderwerpen aangegeven “waarvan het in de rede ligt dat de commissie daaraan bijzondere aandacht besteedt”. Het betreft onder andere: de gang van zaken rond de gedwongen overdracht van de levensverzekeraar aan Trier Holding in 2017, waaronder de beslissing om aan Trier over te dragen, de voorwaarden waaronder de aandelen in Conservatrix aan Trier werden overgedragen en de afspraken die in dat kader met Trier en eigenaar Eli Global zijn gemaakt. Dit betreft met name de afspraken ten aanzien van de herkapitalisatie van Conservatrix en de herverzekering door Colorado Bankers Life Insurance Company, de instandhoudingsverplichting van de solvabiliteit, de beleggingsstrategie alsmede de toetsing van de uiteindelijk belanghebbende.

De commissie is vrij om ook nog andere onderwerpen te onderzoeken die zij relevant acht. De commissie wordt door de minister ingesteld maar heeft twee opdrachtgevers: de minister en de Raad van Commissarissen van DNB. Het besluit is derhalve in overeenstemming met de RvC DNB genomen.

De Stichting Polishouders Conservatrix, waarin de gedupeerde verzekerden zich verenigd hebben, heeft al aangekondigd onder andere de gevolgen voor polishouders en de ‘pikante rol’ van DNB bij de commissie onder de aandacht te brengen. De stichting is kritisch over de geheimhoudingsplicht waaraan de commissie gebonden is en zij vroeg zich al eerder af of het onderzoek wel onafhankelijk uitgevoerd kan worden, als het onder regie staat van de Raad van Commissarissen van DNB en de minister.

In 2017 besloot DNB tot gedwongen overdracht van het al enige jaren kwakkelende Conservatrix, tot dan toe een familiebedrijf. Met goedkeuring van de rechter en van de minister van Financiën nam het bedrijf Trier Holding (eigendom van private equity onderneming Eli Global, nu Growth Global geheten) de levensverzekeraar over voor een symbolisch bedrag. In ruil daarvoor beloofde Trier om de kapitaalbuffers van Conservatrix te versterken. Na de overname ontstonden echter nieuwe problemen. Eerst vond er een onduidelijke herverzekeringsconstructie plaats naar Barbados, buiten toezicht van DNB om, via een ander onderdeel van Growth Global: Colorado Bankers Life Insurance Company (CBL). In april 2019 werd de Amerikaanse eigenaar van Growth Global, Greg Lindberg, aangeklaagd voor pogingen om de verzekeringstoezichthouder in North Carolina om te kopen. De procedure in hoger beroep loopt nog. In juni 2019 ontnam de toezichthouder in North Carolina CBL de zelfstandige beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen. Dit had desastreuze gevolgen voor Conservatrix: in mei 2020 werd duidelijk dat de levensverzekeraar zowel een negatief eigen vermogen als negatieve solvabiliteit had. Op 8 december 2020 werd de maatschappij op verzoek van DNB failliet verklaard. Er was onvoldoende kapitaal beschikbaar om alle beloften aan de bijna 80.000 polishouders na te komen: in februari maakten de curatoren bekend tussentijdse uitkeringen te doen van 70% van het verzekerde bedrag bij verzekerde voorvallen die zich hebben voorgedaan in de periode tot 1 januari 2021.

GEEN REACTIES