CPB: ‘Versoepel aflossingseis hypotheek’

CPB: ‘Versoepel aflossingseis hypotheek’
© Pixabay

De overheid is er mede debet aan dat sommige burgers financieel kwetsbaarder zijn dan anderen. Dat raakt vooral huurders en lager opgeleiden, maar gemiddeld genomen geldt voor alle typen huishoudens dat ze te weinig liquide vermogen aanhouden om schokken op te kunnen vangen. Met o.a. het versoepelen van de hypothecaire aflossingseis en een flexibelere vormgeving van het pensioenstelsel zou dit verbeterd kunnen worden, aldus het Centraal Planbureau in de publicatie ‘Sturen naar vermogen: De vermogensopbouw bezien vanuit de levensloop’.

De vermogensopbouw van huishoudens is niet alleen het resultaat van vrije keuzes en individuele economische omstandigheden, maar wordt ook sterk beïnvloed door overheidsbeleid. Denk hierbij aan de verplichte pensioenopbouw voor veel werknemers, de hypotheekrenteaftrek die huishoudens stimuleert om een eigen woning te kopen en de bijbehorende aflossingseis die ertoe aanzet de hypotheek in dertig jaar tijd volledig af te lossen.

Meer ruimte voor eigen keuzes
De invloed van dit beleid zien we terug in grote verschillen tussen groepen: zo hebben huiseigenaren een heel andere vermogensopbouw dan huurders, ook bij hetzelfde inkomen. Het CPB pleit voor meer ruimte voor eigen keuzes bij vermogensopbouw. Het onderzocht mogelijkheden om het overheidsbeleid meer in samenhang brengen, en belemmeringen die volgen uit het huidige beleid weg te nemen.

Pensioen verknopen met eigen woning
Meer samenhang kan liggen in het verknopen van het pensioen en de eigen woning, bijvoorbeeld door huishoudens met veel overwaarde in de eigen woning minder verplicht pensioen te laten opbouwen. Het wegnemen van belemmeringen kan onder andere door een flexibelere vormgeving van het pensioenstelsel, bijvoorbeeld door jongeren een lager premiepercentage te laten betalen dan ouderen. Waarbij overigens wel het risico op de loer ligt dat sommige huishoudens onvoldoende pensioen opbouwen.

Verlagen hypothecaire aflossingseis
Een andere optie is het verlagen van de hypothecaire aflossingseis, tot bijvoorbeeld de helft van de totale woningwaarde, zodat huishoudens meer ruimte hebben om te consumeren of om vermogen op te bouwen in liquide vorm.

Versoepelen van enkele vermogensgrenzen
Huishoudens met lage inkomens die weinig vermogen hebben, kunnen bovendien gebaat zijn bij het versoepelen van enkele vermogensgrenzen, met name die voor de kwijtschelding van lokale belastingen. De vermogensgrens om in aanmerking te komen voor kwijtschelding van lokale lasten is nu ongeveer 1000 euro voor alleenstaanden en 1500 euro voor samenwonende stellen. Door dit soort regelingen is sparen niet aantrekkelijk.

Minimumbuffer
Huishoudens bouwen vermogen op en gaan schulden aan, om hun consumptie gelijkmatig over het leven uit te smeren. Een ‘optimale’ vermogensopbouw is er dus één die dit het beste faciliteert, aldus het CPB. Bij een optimale vermogensopbouw sparen huishoudens voor de oude dag en bouwen ze voldoende liquide vermogen op voor onvoorziene tegenvallers. De hoogte van het optimale vermogen verschilt per huishouden en hangt af van de leeftijd. Het Nibud adviseert een minimumbuffer van tenminste 3500 – 6000 euro spaargeld waar direct over beschikt kan worden, afhankelijk van het type huishouden. Maar huishoudens die geld achter de hand willen houden voor het geval van inkomensverlies, moeten een aanzienlijk hogere buffer aanhouden, vindt het CPB. Voor bijna een kwart van de Nederlandse huishoudens geldt echter dat zij minder dan 2500 euro aan liquide vermogen heeft.

Bron: CPB

GEEN REACTIES